Samhällsvetenskap, Samverkan, Tvärvetenskap

Berättelser ska levandegöra klimatförändringar

På vilket sätt skulle samhället och landskap förändras om allt fler människor valde att enbart äta vegetariskt? Och hur skulle det vara att leva i Skåne om temperaturen stiger med flera grader?
Såväl forskare som myndigheter och företag försöker förstå vad klimatförändringarna kommer att innebära i praktiken. Statsvetaren Johannes Stripple leder ett initiativ där man samarbetar kring berättelser och föreställningar om klimatet.

Foto: Shutterstock

– Det finns idag mycket kunskap om vilka tekniska åtgärder som är möjliga för att uppnå ett fossilfritt samhälle, men lite kunskap om hur man påskyndar utvecklingen och motiverar till förändrat beteende, säger Johannes Stripple och berättar om den frustration som forskare som utarbetar klimatmodeller känner över att människor inte tar till sig deras fakta.

I det samverkansinitiativ som han leder ska företag och forskare från flera olika fakulteter ägna sig åt berättelser i vid mening; en grupp ägnar sig åt olika scenarier vid värme-ökningar, en annan grupp analyserar de målbilder och färdplaner som före-tag och myndigheter skissar upp när de bestämt sig för att bli koldioxidneutrala eller fossilfria till ett visst datum. En tredje grupp studerar olika pilotprojekt eller demoanläggningar. Det kan handla om allt från experimenthus till att testa något nytt i en stadsdel, till elektrifiering av en väg eller annan teknisk lösning. En fjärde grupp kommer ägna sig åt kulturens klimatberättelser. Hur visualiseras växthuseffekten i konstutställningar och hur framställs den i romaner?

Johannes Stripple. Foto: Catrin Jakobsson

– Folk tar till sig litteratur på ett helt annat sätt än fakta. Därför kommer vi tillsammans med kulturinstitutioner och produktions-bolaget Anagram att hålla i workshops om hur man skriver så kallad cli-fi, climate fiction, berättar Johannes Stripple som hoppas att ett av resultaten av just det samarbetet ska bli en tävling där vi vi tar fram en manusidé till långfilm eller TV-serie.

Projektet drar igång med ett antal frukostmöten som Johannes Stripple benämner med bergsklättrarmetaforen base camp, eller basläger.

– På baslägret samlas vi som redan är involverade klimatfrågan för att sedan bestiga toppen tillsammans, säger Johannes Stripple. Vi bjuder på frukost och samtal under två timmar för alla som är intresserade av att vara med på resan.

År två går samverkansprojektet in i en ny fas som Johannes Stripple kallar ”Från Arktis till Arkelstorp”

– Det är allmänt känt att om en berättelse ska nå fram så måste den handla om en specifik plats och någon man kan identifiera sig med. Diffusa klimatproblem på det globala planet är svårare att ta till sig än om det handlar om en specifik plats. I den här fasen av projektet flyttar vi klimatfrågan till den skånska verkligheten och frågor om hur vi lever, reser och äter.

Vad hoppas du att projektet ska ha utmynnat i om tre år när projektpengarna är slut? 

– Då hoppas jag att vi har ett antal finansierade forskningsprojekt med forskare på olika akademiska nivåer som ägnar sig åt de här frågorna, att vi har hjälpt till att ta fram utställningar om det fossila samhälle vi lämnar bakom oss, och ny litteratur eller film om vad en klimatförändrad värld kan innebära.

Ulrika Oredsson

FAKTA  Av 30 ansökningar valdes sex tematiska samverkans-initiativ ut i Samverkansrådets första utlysning. Projekten består av forskare från flera fakulteter samt partners från näringsliv och andra myndigheter. Under tre år får de en årlig finansiering på 500.000 kronor och förhoppningen är att en del av dessa projekt ska utmynna i morgondagens stora miljöer och centrumbildningar. 

Följande har fått medel i Samverkansrådets första utlysning:

Tillsammans över tröskeln till fram-tidens klassrum, koordinerad av Agneta Gulz, Filosofiska institutionen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

BISS – Big Science and Society, koordinerad av Olof Hallonsten, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

eHealth at LU: Joining Forces for Sustainable eHealth Development, koordinerad av Gudbjörg Erlingsdóttir, Institutionen för designvetenskap (Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi), LTH

Narrating Climate Futures, koordinerad av Johannes Stripple, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten (se artikel ovan)

Cirkulär biobaserad ekonomi, koordinerad av Josephine Ahlqvist och Eva Nordberg Karlsson, Kemiska institutionen (Bioteknik), Naturvetenskapliga fakulteten

Tematiskt samverkansinitiativ om vatten – LU Water, koordinerad av Kenneth Persson, Teknisk vattenresurslära, LTH.