Debatt/opinion, Gästtyckare, Utbildning

Bo-Anders Jönsson: Skapa förutsättningar för mångfald bland studenterna!

Gapet mellan skola och universitet har ökat och det är viktigt att överbrygga detta om fler ska få möjlighet att läsa på universitet, skriver vicerektor Bo-Anders Jönsson.

Min väg in i akademin var långt ifrån utstakad. Det var ingen självklarhet att jag som kom från Lorensborg i Malmö skulle studera vidare. Men det fanns några personer i min närhet, bland annat en lärare på högstadiet, som väckte intresset för det ämne som jag sedermera blev professor i – medicinsk strålningsfysik. En inspirerande lärare är ofta det som behövs för att väcka ett barns intresse för vidare studier, men om det inte finns – vad gör man då?

Min egen erfarenhet, och många andras berättelser, visar att man behöver fånga upp elever långt ner i åldrarna och stötta dem på vägen. En begåvad student ska inte falla ur för att hen beträder okänd mark, inte behärskar universitetsvärldens koder och känner sig vilsen och otillräcklig. Gapet mellan skola och universitet har ökat och det är viktigt att överbrygga detta om fler ska få möjlighet att läsa på universitet. Kan vi då göra mer? Ja, jag menar att vi kan göra insatser för breddad rekrytering och breddat deltagande utan att belasta det svårt ansträngda utbildningsanslaget.

Vi har ett uppdrag att främja breddad rekrytering, och det är troligt att vi får skarpare signaler från regeringen om detta. Även utan nya ekonomiska medel måste vi göra oss beredda att avsätta resurser för att möta olika grupper av studenter. Utvecklat stöd leder till förbättrad genomströmning, vilket i sin tur förbättrar ekonomin. Vi måste helt enkelt arbeta på andra sätt för att studenter ska klara sig igenom sina studier med goda resultat. Erfarenheter från det tekniska basåret är goda, vad det gäller övergången till akademiska studier. Modellen för behörighetsgivande eller studieförberedande utbildningar kan passa många fler målgrupper, och även vara ett verktyg för det livslånga lärandet och ge förutsättningar att bättre klara studierna på universitetet.

Ett annat sätt att arbeta effektivt med breddat deltagande är samverkansinlärning, SI, som LU haft länge. Andelen som klarar sig redan vid kursens första tentamenstillfälle ökar markant. SI används idag över hela universitetet, inom allt från matte och fysik till språkämnen och runt 4.000 studenter deltar i SI-möten. Genom ett regionalt samverkansprojekt har SI nu också nått utanför LU. SI-modellen är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta i stor skala med breddad rekrytering där vi når elever på gymnasie- och grundskolor. SI-mentorerna är bra på sitt ämne och fungerar samtidigt som förebilder för dem som inte funderat på att söka in till universitet eller högskola. Över hundra SI-mentorer stöttar runt 1.500 elever på gymnasier och grundskolor i Skåne och Halland varje vecka.

Min förhoppning är att Lunds universitet, liksom många högt rankade universitet runt om i världen, ska skapa förutsättningar för mångfald, motverka social snedrekrytering och stimulera underrepresenterade grupper att söka sig till högre utbildning och få fler barn och ungdomar att vilja bli nyfikna forskare.

Bo-Anders Jönsson, vicerektor LU