Debatt/opinion, Forskning

Debatt: Ta vara på unga forskares kapacitet

Vi är elva disputerade forskare i juniora positioner från alla utom en av universitetets fakulteter. Vi har identifierat tre fundamentala brister vad gäller att tillvarata kapaciteten hos unga forskare. Nedan presenterar vi dessa brister, deras konsekvenser och våra förslag på hur de kan åtgärdas nu.

Karriärvägar nonchaleras för juniora, disputerade forskare

Juniora forskares arbetssituation präglas av ett starkt beroende av extern finansiering samt otrygga och oförutsägbara anställningsvillkor. Detta leder till en kortsiktighet i forskningsplanering och akademisk meritering, ett instrumentellt snarare än kunskapsdrivet förhållningssätt samt opportunism och lågt risktagande i forskarverksamheten.

Implementeringen av tjänsteformen biträdande universitetslektor (BUL) har varit långsam, och på flera fakulteter har den uteblivit. De flesta BUL-tjänster har tillsatts med hjälp av externa medel istället för via utlysningar finansierade av universitetet. Detta minskar ansvarstagandet och bidrar till en oförutsägbar tillvaro för juniora forskare. Universitets möjligheter att behålla lovande forskare och rekrytera internationellt begränsas.

En tydlig, konsekvent och långsiktig karriärväg (tenure track-system) måste implementeras på alla fakulteter. Universitetet måste återta initiativet vad gäller BUL-tillsättningar. Dessa meriteringstjänster ska alltid medge goda möjligheter för både forskning och undervisning.

Möjligheter saknas för att enkelt utveckla idéer, etablera projekt och samarbete internt och externt

Existerande strukturer för vidareutveckling av forskning är anpassade efter väletablerade forskare med tid och tyngd för stora ansökningar och mer omfattande nätverksbyggande.

Trösklarna för att initiera projekt och etablera samarbete internt och externt måste sänkas. Vi föreslår att universitetet centralt inrättar en fond för löpande tilldelning av små anslag vikta för disputerade juniora forskare som oavsett anställningsform får möjlighet att söka bidrag för projektinitiering, korttidsutbyten och andra samarbeten. Ansökan ska vara enkel och beredningen snabb.

Härigenom kommer lundaforskares synlighet internationellt att öka och framstående juniora forskare från andra universitet bidra till universitetets forskningsmiljöer.  De juniora forskarna inom universitetet kommer även att ges möjlighet att ta forskningen i nya riktningar.

Möjligheter att utnyttja existerande materiella och intellektuella resurser vid universitetet begränsas av undermåliga system för informationsutbyte

Universitetets resurser är underutnyttjade. I synnerhet måste informationsutbytet inom och mellan fakulteterna förbättras genom centrala satsningar. Användningen av materiella resurser kan optimeras genom skapandet av en gemensam sökbar databas över utrustning på kostnadsnivå för direktupphandling och uppåt. För att skapa nya kontaktytor och bana väg för samarbeten behöver den centrala annonseringen av seminarier förbättras och ett sökbart register över aktiva forskare skapas.

Jessica Abbott, evolutionsbiologi 

Tomas Björklund, hjärnforskning 

Paul Caplat, bevarandebiologi 

Markus Gunneflo, rättsvetenskap 

Fredrik Johansson, hjärnforskning 

Daniel Möller, litteraturvetenskap

Alexander Paulsson, företagsekonomi 

Magnus Sandberg, vårdvetenskap 

Rebecca Selberg, genusvetenskap 

Niklas Sköld, fysik

Eva Unger, kemi

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *