Filosofiska institutionen vill ha analys av flytt till LUX

Ödet för filosofi och kognitionsvetenskap vid LU bör inte avgöras på fakultetsnivå. Ärendet är genuint fakultetsöverskridande, och det är inte rimligt att lägga ansvaret för det hos personer med djup förankring huvudsakligen i en vetenskaplig tradition, samt dedikerade att främja densamma.”
Detta skriver Agneta Gulz, Ingar Brinck med flera som en replik på Lynn Åkessons svar i föregående LUM där hon bemötte ett längre inlägg från Filosofiska institutionen.

Kungshuset_ht2011_06

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

I vårt inlägg riktar vi oss till universitetsledningen då vi menar att ödet för filosofi och kognitionsvetenskap vid LU inte bör avgöras på fakultetsnivå. Ärendet är genuint fakultetsöverskridande, och det är orimligt att lägga ansvaret för det hos personer med djup förankring huvudsakligen i *en* vetenskaplig tradition — samt dedikerade att främja densamma. Lynn Åkessons svar i rollen som dekan för HT-området visar detta.

När Åkesson skriver om exempelsamlingen ”från humaniora och teologi som visar på samarbeten över alla fakultetsgränser” avser hon – av naturliga skäl – humanvetare och teologer som samverkar med forskare från andra institutioner och fakulteter. Vi känner till – och ser som positivt –  att detta förekommer i mycket hög grad.

För kognitionsvetare och filosofer handlar det om något annat. *Vår verksamhet är tvärfakultär i grunden*.  Vi har ingen bas eller identitet i någon fakultet. Den *administrativa tillhörigheten* råkar vara HT, men *vi är inte humanvetare som samverkar med personer från andra fakulteter*.

Etiketten HT-centrum är därmed tillräcklig för att vara djupt oroande för många av oss. Varför ska vi som inte är humanvetare, flytta till ett hus avsett att ”samla humanister och teologer”?

All slags forskning och undervisning är välkommen, förklarar Åkesson men hon är medveten om att flera gemensamma HT-satsningar, som är utmärkta sett till humanvetenskaperna, orsakar problem för filosofiska institutionen. En obligatorisk kurs för doktorander, med fokus på humanvetenskapens villkor och förutsättningar är inte särskilt meningsfull för en nybliven doktorand som inte har någon humanvetenskap i bagaget och i mycket liten grad ska arbeta inom humaniora – men som skulle behöva och gynnas av en kurs om tvärvetenskapens villkor och förutsättningar. Det hade varit betydligt mer rättvist ur doktorandsynpunkt. (I en sådan kurs skulle också självklart humanvetenskap vara en ingrediens.) Ett annat exempel är att HT:s IT-support och tillhörande regelverk passar mycket illa för den relativt stora grupp hos oss som själva är teknikutvecklare. Att ständigt argumentera för undantag, andra regler, osv. jämfört med dem man delar det mesta med – eftersom man sitter i samma hus – riskerar att bli mycket påfrestande för alla och bädda för konflikter och oförståelse.

Varför ska vi, som i så liten grad arbetar humanvetenskapligt, har så liten expertis inom humanvetenskap och är så lite dedikerade till humanvetenskap flytta till ett HT-centrum? Vem vill så gärna att detta ska ske, att det är oväsentligt vad vi säger och vilka argument vi framför? Vem vill detta så gärna att den demokratiska processen satts ur spel? Filosofiska institutionen har förvisso inbjudits att inkomma med synpunkter under processens gång, men det bestående intrycket många av oss har idag är att våra argument och synpunkter lättvindigt viftats bort; det går knappast ihop med universitetets mål att vara en arbetsplats där det råder genuint medarbetarinflytande.

Viktigast av allt: Varför ska en institution som med så många av sina forskningsgrupper och konstellationer nått högsta internationella toppen, med de förutsättningar man haft under de gångna decennierna, flyttas mot sin vilja, trots alla farhågor, trots alla argument? Var finns konsekvensanalysen från universitetsledningens sida?

Sammanfattningsvis: Vi blir inte lugnade av Lynn Åkessons svar.

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi

Tomas Persson, fil.dr. och forskare i kognitionsvetenskap

Frank Zenker, fil.dr. och forskare i teoretisk filosofi

Stina Gestrelius, tekn.dr. och nyligen master i kognitionsvetenskap

Läs första debattinlägget samt Lynn Åkessons svar