Administration, Medicin

Efter bantade byggplaner – nu byggs Forum Medicum

Forum Medicum, Medicinska fakultetens stora nybygge längst uppe på Sölvegatan, kommer att bli av. Ett tag såg det mörkt ut, men genom att osthyvla här och där visar det sig nu att projektet kan drivas vidare mot en byggstart vintern 2018–19.

Forum Medicum

Efter besparingar i det ursprungliga förslaget kommer nu Forum Medicum att byggas i ungefär den här formen bredvid BMC mot Sölvegatan.

Tanken med Forum Medicum är att få ett samlat biomedicinskt och hälsovetenskapligt forsknings- och kunskapscentrum. Fakultetens hälsovetenskapliga del ligger idag i Health Science Centre på Baravägen, en bra bit från den övriga verksamheten. Huset på Baravägen är också på flera sätt mindre funktionellt, och skulle – om man stannade där – behöva en större renovering.

Genom Forum Medicum slipper fakulteten att bygga om Health Science Centre. Man kan också integrera de nya lokalerna med dem som BMC redan har längs Sölvegatan, och få ett bra samutnyttjande och nya tvärvetenskapliga möjligheter.

Idéerna har varit många och goda, men resultatet blev dyrt: det ursprungliga arkitektförslaget gav en uppskattad hyreskostnad på nästan 50 miljoner kronor. Alldeles för mycket, menade fakultetsstyrelsen i juni förra året, och gjorde tummen ner.

Gunilla Westergren-Thorsson

Gunilla Westergren-Thorsson.

– Då kände jag mig något uppgiven. Skulle allt arbete vara förgäves? Men nu tycker jag vi lyckats göra de nödvändiga besparingarna men ändå behålla huvuddragen i vår vision, säger dekanus Gunilla Westergren-Thorsson.

Besparingarna innebär bland annat att man krympt lokalytorna något. Det blir inga stora föreläsningssalar i nybygget, utan det behovet får lösas genom att bättre utnyttja de salar som redan finns i BMC, och i vissa fall hyra in sig hos HT-fakulteten och LTH i närheten. En ingång mot norr slopas, anslutningen mellan nybygget och BMC blir enklare, och billigare material väljs där det är möjligt.

På så sätt har man kommit ner till en hyra på runt 30 miljoner om året. Det tros inte bli mycket högre än vad hälsovetarnas nuvarande hus på Baravägen skulle kosta efter en renovering, och ligger inom den smärtgräns fakultetsstyrelsen angav vid sitt junimöte.

– I Forum Medicum-projektet började vi planeringen med att diskutera allt vi ville med den nya byggnaden. När sedan ekonomin kom in, så visade det sig inte gå ihop. Men om vi i stället börjat i den andra ändan, så hade vi kanske snålat så mycket att vi inte fått med några visioner alls. Det hade ju inte varit bättre, menar Gunilla Westergren-Thorsson.

Vad gäller kontoren har det funnits en oro bland personalen inför tanken på att eventuellt gå från så kallade cellkontor (enskilda rum) till flexkontor (där medarbetarna inte har några fasta arbetsplatser). Erfarenheten från Niagarahuset på Malmö högskola har varit klart negativ.

– Det mest troliga är att det till övervägande del blir cellkontor för administrationen. Jag vill ändå att vi har kvar en nyfikenhet på aktivitetsbaserade arbetsplatser eftersom det finns medarbetare som är mer positiva till en sådan idé och det kan finnas ytor där mer öppna miljöer prövas för de som är intresserade, säger Gunilla Westergren-Thorsson. Kanske blir det en kombination av de två modellerna, men inga beslut är ännu fattade.

Klart är däremot att Forum Medicum ska ge studenterna och medarbetarna en modern lärmiljö.

– Undervisningsrummen ska främja grupp-arbeten och diskussioner. Med mickar i taket och dataskärmar på väggarna kan alla se studiematerialet och delta i samtalet. Studenterna kan ha fått filmer och uppgifter på förhand på en IT-plattform, så att diskussionen kan börja på en nivå där alla redan är väl förberedda, säger Cecilia Lundberg, vicedekan med ansvar för utbildningsfrågor.

De som ingår i Forum Medicum-projektets olika arbetsgrupper har under planeringstiden gjort flera resor för att titta på kontors- och lärmiljöer. Den senaste resan, för ett par veckor sedan, gick till Panum, Microsoft och Danmarks Tekniska Högskola i Köpenhamn.

– Vi har sett många inspirerande miljöer när det gäller både undervisningsrum och andra ytor. Vi vet ju att studenterna idag inte sitter mycket hemma och läser, utan vill ha folk omkring sig. Då måste vi ha gott om flexibla ytor som ger möjlighet till möten, grupparbeten och gemensamma studier, menar Cecilia Lundberg.

Ingela Björck

Fotnot. Mer info http://forummedicum.blogg.lu.se/.