Administration, Allmänt

En bra chef gör ingen sommar

Vad krävs för att en chef ska vara bra? Självinsikt, självförtroende och en förmåga att förstå systemet och organisationen. Men en chef gör ingen sommar – medarbetarna har också ett ansvar för att ledarskapet fungerar.

Johan Bertlett

Johan Bertlett är lektor i organisationspsykologi vid LU och ledarskapskonsult med eget företag.

– Vad som gör en bra chef kan vara extremt olika på olika arbetsplatser, men generellt så behöver en bra chef god självinsikt och ett gott självförtroende. Det är också viktigt att chefen kan känna sig trygg i sin roll.

Johan Bertlett är lektor i organisationspsykologi vid LU och ledarskapskonsult med eget företag. Han arbetar som konsult och rådgivare åt chefer och ledningsgrupper, både i offentlig sektor och i det privata näringslivet. Han menar att det är en grundförutsättning för en chef att få vara trygg i sin roll, för att kunna leda en grupp effektivt. Men jämfört med den privata sfären har LU många tidsbegränsade chefspositioner. Det kan göra det svårare för ledarna att känna trygghet i sin roll.

– De tidsbegränsade chefsskapen försvårar. Du är chef nu men om ett par år så ska du vara en vanlig kollega på institutionen eller enheten. Det kan vara en försvårande omständighet när man ska fatta beslut som rör medarbetarna.

Mod är en egenskap som en chef behöver, både för att fatta beslut och för att våga agera uppåt i organisationen. En chef behöver också kunna tänka intellektuellt runt sina egna reaktioner och känslor och hur de påverkar en själv och medarbetarna. Att bli kritiserad för sitt ledarskap är svårt och känsligt.

– Då gäller det att inte bli slav under känslor som ger en negativ spiral, utan att ha självinsikt. Låter man känslorna ta över är risken att man till exempel blir aggressiv och kanske trycker till en medarbetare, eller att man blir tillbakadragen och passiv.

Johan Bertlett är kritisk till vurmandet för platta organisationer. Han menar att det leder till att färre chefer har hand om fler medarbetare, vilket resulterar i ett mer distanserat och otydligt ledarskap. Och en viktig del i ledarskapet är att kvaliteten i relationerna mellan chefen och medarbetarna består av tillit, respekt och förtroende. Något som kräver aktivt arbete och tar tid.

– Om du som chef vill få bra genomslag måste du förstå systemet och knäcka koden för varje medarbetare. Vad är det som driver dem? Hindrar dem? Har man inte förmågan att se hur medarbetarna fungerar får man ställa frågor tills man förstår.

En bra ledare försöker skapa ett öppet klimat där det är högt i tak. Johan Bertlett menar att det sällan hjälper att prata om värdegrund och öppenhet. Det handlar mer om att göra öppenhet, till exempel att inte skuldbelägga när någon har misslyckats, men att våga diskutera vad som hänt och varför. Men att vara tydlig i sitt ledarskap är betydligt behagligare när man kommer med beröm än med kritik.

– Generellt sett är det min uppfattning att chefer överlag är bra på att stötta sina medarbetare och hjälpa dem att utvecklas. Men däremot är det färre chefer som är bra på att disciplinera – att tydligt säga ifrån när en medarbetare beter sig illa eller inte presterar tillräckligt.

Det finns en kultur på den svenska arbetsmarknaden som gör det lättare att coacha än att tydligt kommunicera var gränsen går. Om medarbetarna på en arbetsplats gör bort sig och misslyckas med något uppdrag är det vanligt att locket läggs på. Man diskuterar inte öppet vad som hände.

– Det handlar om skam. Man vill inte låta medarbetarna tappa ansiktet så man tiger. Men hur ska vi då få till en lärande organisation?

Men en chef kan inte själv ordna ett öppet och respektfullt klimat, utan måste få stöd i detta från sin personal.

– En viktig indikator är vad som händer när någon pratar. Medarbetare som ser helt frånvarande ut när någon pratar eller himlar med ögonen, det gör inget öppet klimat. Passiva medarbetare spelar en stor roll, som de inte alltid är medvetna om.

Man får den chef man förtjänar?

– Medarbetarna har också ett ansvar för att för att ledarskapet fungerar. Det gäller att bemöta chefen ärligt och med respekt. Till exempel att lyssna aktivt och bidra med tankar och åsikter.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Gunnar Menander

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *