Administration

Externa styrelseledamöter vill bidra mer till universitetet

Hur ska de externa styrelseledamöternas kompetens användas för att gynna universitetet på bästa sätt?
Den frågan ägnades en halv dag vid senaste styrelseinternatet i juni.
– Alla är besjälade av att hjälpa till och vara till nytta, men det är högskoleförordningen som reglerar vilka uppgifter styrelsen ska ägna sig åt, säger Jonas Hafström som är styrelsens ordförande.

Universitetsstyrelsens ­ordförande Jonas Hafström är glad över att de externa styrelseledamöterna vill vara mer till nytta och försöker ­hitta former för det. Foto: Håkan Röjder

Frågan kring de externa leda-möternas möjlighet att påverka och göra nytta väcktes av den tidigare styrelseledamoten Mats Svegfors som i en skrivelse för något år sedan menade att styrelsen formellt har en viktigt roll, men att förutsättningarna för att kunna ta den rollen saknas. 

Jonas Hafström ger emellertid två bra exempel på hur några av de nuvarande ledamöterna engagerar sig mer praktiskt i universitetets verksamhet. Två av dem sitter med i den arbetsgrupp som nu snart kommer med ett nytt och konkret förslag på processen kring valen av rektor och prorektor. Och en annan ledamot har engagerat sig i placeringsreglementet, det vill säga hur avkastningen på de medel som kommer från universitetets donationer, mark och stiftelser ska placeras.

– Vi har en mycket duktig stiftelseförvaltning som till och med slår Nobelstiftelsen när det gäller avkastningen på placeringarna och det är bra med ännu mer expertis och engagemang, säger Jonas Hafström.

Under halvdagsseminariet kom en del förslag upp på hur själva styrelsemötena skulle kunna ge ledamöterna en aktivare roll. Exempelvis tycker majoriteten av ledamöterna att informationspunkterna tar för mycket tid. Man hade hellre sett att mer tid ägnades åt övergripande diskussioner och strategier för viktiga frågor. 

– Eftersom universitetet är så stort och många frågor är decentraliserade till rektor är det inte så konstigt att hans informationspunkt blir tung, säger Jonas Hafström. 

Idag har rektor förmöten med både student- och lärarrepresentanterna inför styrelsemötena och frågan om han skulle ha det även med de externa ledamöterna har diskuterats. 

– Oavsett förmöten så har alla ledamöter samma ansvar för hela Lunds universitets bästa! 

 Ett annat alternativ, som ledamöterna själva förespråkar, är att förstärka den skriftliga informationen kring beslutspunkterna inför sammanträdena. Genom att vara bra pålästa och insatta i vad det handlar om så skulle de inte behöva så mycket muntlig information. Nu på höstens första styrelsemöte följer man upp förslagen från ledamöterna och beslutar om eventuella förändringar av rutinerna kring styrelsemötena. 

Mycket annat finns också för styrelsen att ta ställning till under den närmaste tiden.

– Det är många stora framtidsfrågor, säger Jonas Hafström och exemplifierar med urholkningen av anslagen till grundutbildningen, följderna av Strut-utredningen och lokaliseringen av universitetets verksamhet till Science Village. Här samarbetar universitetet med Lunds kommun och Region Skåne. 

Maria Lindh