Administration, Debatt/opinion

Insändare från universitetskollegiet: Kollegialt val eller firmarekrytering?

Universitetskollegiet utgör ett tvärsnitt av universitetet med representanter för lärare, övrig personal och studenter.

Det finns inget annat organ som så tydligt ger uttryck för universitetets samlade verksamhet – över fakultets- och verksamhetsgränser, mellan olika tjänstekategorier och olika typer av roller. För ett universitet som i sin strategiska plan bejakar det kollegiala ledarskapet och det kollegiala inflytandet, är universitetskollegiet en oumbärlig resurs. Universitetskollegiet har också en tydligt utpekad roll när rektor och prorektor ska utses – kollegiet ska inte bara höras på slutet utan också medverka i beredningen av förslagen.

Vi kan konstatera att styrelsen för Lunds universitet marginaliserat kollegiet vid utseendet av ny prorektor. Universitetskollegiets önskan om att få ta ställning till flera kandidater har ignorerats, och styrelsens beredningsgrupp har i-stället agerat som en rekryteringskommitté. Man har gjort detta utan att klart redovisa urvalsprinciper eller ens framsteg i arbetet. Sist och slutligen lyckades beredningsgruppen lotsa fram ett förslag som beskrivs som den i särklass mest kompetenta kandidaten, och universitetskollegiet gavs ingen möjlighet att ta ställning till alternativa kandidater. Till yttermera visso nonchaleras den centrala roll som meritering för uppdraget som professor utgör för vår verksamhet.

När man gör så blir det kollegiala inflytandet en chimär. Då agerar styrelsen rekryteringsfirma utan att förhålla sig till lärare, studenter och övrig personal, som lagom behändigt informeras på slutet om hur det gick.

Vår uppfattning är klar: universitetsstyrelsen har misslyckats med sin uppgift och skapat en djup förtroendeklyfta till verksamheten. Det skapar också en spänd relation mellan dem som styrelsen utpekar till ledningsuppdrag och universitetet i övrigt. Det stärker inte medarbetarnas tillit till universitetsledningen.

Om styrelsen inte menar mer allvar med att utnyttja bredden och djupet i den kollegiala erfarenheten är det bättre att lägga ned universitetskollegiet – varför ska kollegiet lägga dyrbar tid på i förväg uppgjorda processer? Om styrelsen istället ödmjukt inser att universitetets värden skapas av medarbetare och studenter, kan universitetskollegiet inte hållas på armlängds avstånd. Gör om och låt universitetskollegiet vara mer delaktig i valet av akademiska ledare i framtiden.

Mats Benner och Olle Söderman

Nuvarande och tidigare ordförande i universitetskollegiet