Administration

Ja från LU till gemensamt anslag för utbildning och forskning

Lunds universitet har nu lämnat sitt remissvar till Styr- och resursutredningen, Strut, och säger helhjärtat ja till förslaget om ett gemensamt anslag för utbildning och forskning.
– Jag har länge kritiserat det uppdelade systemet som ger oss alltför lite handlingsfrihet och försvårar ett utnyttjande av våra resurser på bästa sätt, kommenterar rektor Torbjörn von Schantz.

Rektor Torbjörn von Schantz gillar förslaget om en sammanslagen pengapåse för forskning och utbildning. Foto: Kennet Ruona

Utredarna och dess ordförande Pam Fredman får genomgående positiv kritik för det öppna och transparenta arbetssättet som präglar utredningen. Själva modellförslagen till det nya statliga resursfördelningssystemet lämnar LU därhän i väntan på att de förslagen ska bli mer konkreta. Man konstaterar dock att ersättningen till högre utbildning har urholkats över tid och att utredningen behöver lämna förslag som leder till att den svenska högre utbildningen är internationellt konkurrenskraftig. 

LU ställer sig annars bakom förslaget om en sammanhållen högskoleproposition vart fjärde år liksom förslaget om fyra-åriga överenskommelser mellan lärosäten och regering om de tar fasta på hur högskolepropositionen ska genomföras och hur uppdrag och medel ska fördelas. 

Man tycker vidare att resurstilldelningen till utbildningen behöver bli mer robust och mindre kopplad till genomströmningen. Och att utbildningar som efterfrågas av samhället, som lärar- och vårdutbildningar, får rimliga ekonomiska förutsättningar. 

När det gäller resurstilldelning till forskningen är det viktigt att få bukt med den skeva fördelningen mellan basfinansiering och externfinansiering. Det växande och stora beroendet av externfinansiering är ett problem. Det låser resurser, ofta till stora forskningsmiljöer, vid krav på medfinansiering. 

– Det innebär att vi får svårare att göra egna strategiska vägval som att skapa attraktiva karriärvägar för yngre forskare eller bedriva grundforskning, kommenterar rektor.

LU påpekar också att ökad autonomi inte bara handlar om ekonomi och organisation utan också om akademisk frihet – och att denna frihet behöver förstärkas.

Som värduniversitet för MAX IV och med ESS som granne är LU angeläget om att det ska finnas ett långsiktigt nationellt ansvar för denna typ av stora forskningsanläggningar.

LU hoppas på en mer konkret bild av själva modellförslagen i utredningen som ska presenteras i sin helhet i december.

Maria Lindh