Administration, Forskning, Utbildning

Långsiktig strategisk plan värnar det breda universitetet

Nu är Lunds universitets nya strategiska plan klar och klubbad. Dess främsta kännetecken är att den är just – strategisk.

Strategisk plan

En bild ur filmen som ska visas i samband med implementeringen av strategiska planen. Här syns rektor Torbjörn von Schantz i samspråk med studenterna Björn Sanders och Jack Senftlen från LUS. Foto: Gunnar Menander

– Och så försöker vi vara långsiktiga, säger vicerektor Bo Ahrén som lett arbetet med planen som ska gälla i tio år fram till år 2026.

Det kan tyckas paradoxalt med så lång tid i en värld som är i ständig förändring, men dels ska planen följas upp regelbundet, dels har man upplevt en önskan om långsiktighet. Bo Ahrén drar paralleller med forskningspropositionen som också är tänkt att gälla under en längre tid.

Exempel på strategier i planen är att inte låta sig styras för mycket av exempelvis anslagsgivare, utan själv ta ansvar för att behålla bredd och kompetens inom sina ämnen. Detta går hand i hand med att värna om det breda universitetet.

– Tack vare vår bredd har vi mycket goda möjligheter att samverka med omvärlden och samverkan hör till det vi prioriterar, säger Bo Ahrén, som själv ansvarar för det området.

Precis som att inte låta ekonomin i första hand styra utbildnings- och forskningsutbudet ska man inte heller rutinmässigt tillsätta tjänster vid vakanser, utan tänka strategiskt vid rekryteringar.

Mellan nyheterna i planen hittar man sådant som fanns med i den tidigare planen, som internationalisering som fortfarande ska prioriteras. Likaså känns visionen igen: Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.

Annars bygger planen på sex prioriterade utvecklingsområden, varav det första handlar om utbildning och forskning av högsta kvalitet. Det förstärks med att dessa ska vara sammanflätade.

– Jag tror att det är en ödesfråga för universitetet, säger Bo Ahrén och menar att man inte varit tillräckligt tydlig med den kopplingen tidigare.

Därefter kommer samverkan och internationalisering som följs av ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap. Vidare ska attraktiva miljöer erbjudas studenter, medarbetare och besökare. Sista punkten tar upp att potentialen i MAX IV och ESS ska utnyttjas.

– Man ska se på punkterna som lika viktiga och inte i rangordning, säger Bo Ahrén.

Tanken med punktformen är annars att det ska bli lättare för fakulteter, institutioner och enheter att ta till sig planen genom att arbeta med varje punkt på ett sätt som passar deras verksamhet.

I universitetets årliga verksamhetsplan kommer också vissa punkter att väljas ut varje år att arbeta extra med.

– Vi kommer även att vilja se hur man jobbat vid fakulteterna och övriga enheter med de prioriterade utvecklingsområdena, säger Bo Ahrén och menar att implementering och uppföljning är viktigt och att det ansvaret ligger på dekaner, prefekter och enhetschefer.

Engagemanget bland medarbetarna för den nya strategiska planen har hittills varit mycket stort. Under nästan ett och ett halvt år har arbetet med att ta fram utvecklingsområden och formulera prioriteringarna lockat många. För att öka delaktigheten har man hållit öppna seminarier, gett möjlighet att kommentera på nätet och genomfört två remissrundor.

Bo Ahrén tycker att engagemanget varit stimulerande, och med så många förslag, synpunkter och åsikter har det varit ett stort arbete att mejsla ut den inneboende kärnan, säger han. Varje mening har nagelfarits.

– Och nu när den är klar så har vi hört många som säger att den är bra, att de känner igen sig i formuleringarna och det är vi glada för.

Maria Lindh

Fotnot. Den strategiska planen finns i sin helhet på www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier. Till planen har man också tagit fram en film på fyra minuter som finns här: www.youtube.com/LundUniversity