Allmänt, Utbildning

LU fick underkänt för hållbarhet i utbildningen

LU har fått underkänt när det gäller att systematiskt rusta alla studenter med ett hållbarhetstänk, något som lagen föreskriver sedan 2006. Tre fjärdedelar av de 47 lärosäten som deltog i UKÄ:s utvärdering fick samma betyg. Bo-Anders Jönsson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning, menar att utvärderingen måste följas upp på allvar.

Vicerektor Bo-Anders Jönsson tror att många lärare känner sig vilsna i hur de ska integrera ett hållbarhetstänk i utbildningen, något som LU nu ska ta tag i. Foto: Lena Jönsson

Vad betyder UKÄ:s utvärdering för LU?

– Det betyder att det finns en brist som vi ska ta på allvar och reparera. Vi har inte lyckats rigga en systematisk uppföljning av hållbarhetsarbetet i utbildningarna. Rent konkret fick vi underkänt på perspektivet styrning och organisation, men trots allt bedömdes vi ha en väl utvecklad process på perspektiven miljö, resurser och område och utformning, genomförande och resultat.

Varför är det så svårt att se till att rusta alla studenter med ett hållbarhetstänk?

– Många av oss lärare känner sig nog vilsna, och det kan då bli problematiskt var, när eller hur i en utbildning eller en kurs hållbar utveckling kan integreras. Hållbar utveckling är svårt att definiera och innehåller många komponenter, inte bara de dimensioner som oftast brukar omnämnas; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ett brett topp-100 universitet som LU bör så klart ha en hög ambitionsnivå för sina utmaningar och kanske är det så att universitetens forskning och undervisning, inte minst sammanflätade som vi säger i strategiska planen, är en förutsättning för hållbar utveckling i stort och för att nå FN:s 17 globala mål.

Hur kommer detta följas upp?

– Jag räknar med att vår utbildningsnämnd i detalj kan diskutera fram rimliga mål, ta fram en handlingsplan med en tidsplan, som fakulteterna sedan kan arbeta vidare med – det är ju på fakulteternas institutioner det verkliga arbetet ska ske. Vi är i full färd med att implementera kvalitetssäkringssystemet på LU och det är ett ypperligt tillfälle att då också beakta hållbarhetsmålen i fakulteternas utbildningsutvärderingar som ska följa en 6-års cykel. Det blir också relevant att följa upp hållbarhetsarbetet i samband med kvalitetsdialogerna.

Vad kan vi förbättra?

– De goda exempel som redan finns måste vi bli bättre på att sprida och inte minst måste vi bättre ta vara på både studenternas och lärarnas engagemang och initiativrikedom. Flertalet av oss lärare, inklusive de i olika ledningsfunktioner behöver fortbildas och diskutera frågorna, till exempel i form av utbildning i högskolepedagogiska kurser och inte minst återkommande inspirationsseminarier. Paneldiskussionen och workshopen om hållbar utveckling på initiativ av Hållbarhetsforum den 18 oktober var ett jättefint exempel. Det ingav stor optimism att se så många engagerade lärare och studenter.

Jenny Loftrup

Så gick det för LU i UKÄ:s utvärdering

• LU får det sammanvägda omdömet att universitetet är i behov av att utveckla sina processer för arbetet med hållbar utveckling inom utbildningen.

• Bedömargruppen rekommenderar ett fördjupat arbete vad gäller systematisk uppföljning och en utveckling av arbetet med att säkerställa den pedagogiska och forskningsbaserade kompetensen hos personalen inom hållbar utveckling.

• 47 lärosäten var med och bedömningen bygger på självvärdering som lärosätena gjort

• Vissa lärosäten sticker ut och får högsta omdöme i alla tre aspektområden, exempelvis Göteborgs och Uppsala universitet