Allmänt, Forskning

Luddiga karriärvägar ska bli tydliga

Karriärvägar och meriteringsmöjligheter för unga forskare skiljer sig mycket åt mellan universitetets olika fakulteter.
Det kan Mia Rönnmar konstatera efter att ha kommit drygt halvvägs med den utredning som ska utmynna i förslag till hur man kan säkerställa goda och tydliga karriärvägar inom Lunds universitet.

Mia Rönnmar utreder hur karriärvägarna inom LU kan bli tydligare. Foto: Kennet Ruona

Den ambitionen är en viktig punkt i universitetets strategiska plan och bakgrunden till att Mia Rönnmar, dekan vid Juridiska fakulteten och professor i civilrätt med inriktning mot arbetsrätt, fått uppdraget att leda utredningen. Till sin hjälp har hon Carina Wickberg vid universitetsledningens kansli. De har mötts av ett stort intresse bland samtliga fakulteter som de nu träffat och intervjuat.

– Alla funderar på den frågan och ser vikten av att göra de rätta rekryteringarna och möjligheterna att erbjuda goda anställningsvillkor, säger Mia Rönnmar. 

För att göra den akademiska karriären mer attraktiv och skapa tydligare karriärvägar har det biträdande lektoratet återinförts i högskoleförordningen (vid LU har användningen av dem tidigare möjliggjorts genom ett lokalt kollektivavtal). Unga forskare i Sverige har nu möjlighet att under en period mellan fyra och sex år meritera sig pedagogiskt och vetenskapligt till en tills-vidareanställning som lektor. Men det finns utmaningar kopplade till de biträdande lektoraten.

– På de forskningstunga fakulteterna med lite utbildning kan det vara svårt att få undervisningstimmarna att räcka till för alla, säger Mia Rönnmar. Och de utbildningstunga fakulteterna kan ha svårt att utlysa biträdande lektorat med hänsyn till begränsade resurser och stort behov av ordinarie lektorer.

 Annars tycker Mia Rönnmar att det biträdande lektoratet är en bra anställningsform och hon önskar att många lärosäten ska använda biträdande lektorat.

– Det skulle också kunna gynna mobiliteten inom högskolevärlden. 

Det är en stor utmaning, menar hon, att hitta en karriärutveckling i forskaranställningen. Vid LU finns många framgångsrika forskare. 

– Forskare tillhör inte lärarkategorin vid universitetet och får bara undervisa och examinera i begränsad omfattning. Det kan vara svårt för dem att meritera sig för att få en tjänst som lektor. Så hur tar man hand om den resursen? 

Mia Rönnmar menar också att det blir problem när tidsbestämda anställningar staplas på varandra.

– Målet vid LU, där utbildning och forskning ska flätas samman, är att alla både undervisar och forskar, säger hon.

Karriärvägarna bör hur som helst vara tydliga och transparenta. Anställningar ska utlysas i öppen konkurrens. För en biträdande lektor ska det finnas en strukturerad kompetensutvecklingsplan och det ska vara klart för den enskilde vad som gäller för rätt till förlängning och befordran. 

Mia Rönnmar tycker att alla former av mentorsprogram för unga forskare är bra. Och inte minst tvärvetenskapliga sådana vid Lunds universitet.

– Det är en styrka att vi är så breda. Och värdefullt att redan på ett tidigt stadium få insikt i universitetets bredd.

Efter alla intervjuer som gjorts nu under vintern och våren ger sig Mia Rönnmar och Carina Wickberg in i analysstadiet. De kommer att belysa innebörden av goda och tydliga karriärvägar, analysera den rättsliga regleringen (exempelvis högskoleförordningen och anställningsskyddslagen) och visa på goda exempel vid LU och andra lärosäten. Resultatet av utredningen ska överlämnas till rektor senast den 15 augusti.

Maria Lindh

Läs även ”Våga säga upp forskare om det behövs!”