Naturvetenskap, Utbildning

Naturvetare ska tränas i kommunikation

Nu ska studenterna i naturvetenskapliga ämnen få mer strukturerad träning i kommunikation. Geologerna går i spetsen för detta arbete, tack vare den skuggande läroplanen.

Geologer

Geologernas arbetsgrupp för den skuggande läroplanen består av Lena Adrielsson, Helena Alexanderson, Mats Rundgren, Britta Smångs och Helena Filipsson. Foto: Gunnar Menander

Vid universitetets pedagogiska utvecklingskonferens presenterade geologerna tillsammans med Geobiblioteket sitt arbete med den skuggande läroplanen. Syftet med en skuggande läroplan är att skapa lärandemål för en rad generella färdigheter utöver den specifika ämneskompetensen, exempelvis inom skriftlig och muntlig kommunikation, bildhantering, feedbackteknik, etc.

– Det behövs en separat kursplan och ett formellt kursbetyg. Det är viktigt att man formaliserar detta, säger Lena Adrielsson om undervisningen i generella färdigheter.

På Geologiska institutionen har man inom grundutbildningen lång erfarenhet av att arbeta med en skuggande läroplan. Den utgör ett komplement till de traditionella kursplanerna. Men förändringar i kursutbud, nya lärare, krympande budget och lärarnas ökade arbetsbelastning är faktorer som under de gångna åren har fått geologernas skuggande läroplan att hamna i viss obalans. Därför har nu Lena Adrielsson tillsammans med fyra kollegor vid institutionen gjort ett större revideringsarbete av den skuggande läroplanen.

Lena Adrielsson har bland annat gjort en detaljerad inventering av hur en rad generella kompetenser lärs ut och tränas vid institutionens olika kurser och delkurser inom kandidatprogrammet. Resultaten visades exempelvis att träning i skriftlig kommunikation har en stor bredd – från korta exkursionsredovisningar till geotekniska konsultrapporter och vetenskapliga kandidatuppsatser. Geologerna har också ett nära samarbete med Geobiblioteket där biblioteksundervisningen formaliserats i flera steg med fokus på informationssökning och referenshantering på flera nivåer i utbildningen. Men det blev också tydligt vid inventeringen att några moment saknades.

– Vi har inga utbildningsmoment i populärvetenskaplig kommunikation samt i argumentations- och diskussionsteknik, säger kollegan Mats Rundgren och nämner även studenternas förmåga till självreflektion som ett viktigt träningsmoment att lägga mer kraft på.

Arbetsgruppen har nu tagit fram en åtgärdslista som ska sjösättas inom kort. Sedan kommer geologernas skuggande läroplan att fungera som en inspirerande förebild för andra institutioner. Tanken är att samtliga institutioner inom Naturvetenskapliga fakulteten ska införa skuggande läroplaner för sina respektive grundutbildningar.

– Vi siktar på att detta ska vara klart nästa höst, säger Susanne Pelger, pedagogisk utvecklare vid fakulteten.

Susanne Pelger och Sara Santesson, från Institutionen för kommunikation och medier, leder tillsammans projektet KomNU, som fått närmare en miljon kronor från EQ11-anslagen. Pengarna går till dels geologernas revideringsarbete med den skuggande läroplanen, dels en tre terminer lång trestegsraket för att få igång motsvarande arbete på fakultetens övriga institutioner, främst i form av en högskolepedagogisk kurs med workshops och seminarier. I kursen riktas särskilt fokus på populärvetenskaplig kommunikation – en färdighet som efterfrågas i arbetslivet, betonar Pelger.

Lena Björk Blixt

Utvecklingskonferens 2013 Årets pedagogiska utvecklingskonferens inom universitetet hölls den 24 oktober. Temat var Att skriva för att leva, lära och lyckas. Ett stort antal föreläsningar hölls, både av inbjudna talare och av universitetets egna medarbetare. Årets arrangör var Naturvetenskapliga fakulteten.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *