Forskning, Teknik

Ny teknik ska förutse gång- och cykelolyckor

Det finns mycket att göra för att förbättra säkerheten för oskyddade gång- och cykeltrafikanter. Men för att kunna vidta rätt åtgärder krävs kunskap om i vilka situationer farorna uppstår.
– Med ny teknik hoppas vi kunna förenkla och effektivisera metoderna för att förutse olyckor, säger Aliaksei Laureshyn på LTH.

AliakseiLaureshyn

Aliaksei Laureshyn samordnar EU-projektet InDev.

Han leder ett stort europeiskt forskningsprojekt som ska ta fram ett automatiskt system för att studera risken för olyckor i korsningar för gång- och cykeltrafikanter och därmed också hur antalet olyckor kan minskas.

På flera håll i Europa studerar man vägkorsningar med hjälp av kameror som registrerar trafikanternas beteende. Genom att samla in stora mängder data och analysera materialet identifierar man så kallade trafikkonflikter, alltså situationer där en olycka varit nära att inträffa. Genom att ta reda på vad som ligger bakom dessa situationer kan man vidta åtgärder redan innan trafikkonflikterna blivit faktiska olyckor.

– Det finns inte mycket data om detta. Den trafikforskning som har gjorts tidigare har i huvudsak fokuserat på bilister, säger Aliaksei Laureshyn, som är samordnare för EU-projektet InDev och universitetslektor vid Institutionen för teknik och samhälle.

Förr i tiden var det mycket resurskrävande att göra konfliktstudier. Det handlade om att personal stod och registrerade vad som hände i olika korsningar eller senare att man spelade in timtals med video som skulle gås igenom manuellt.

Systemet som Aliaksei Laureshyn och hans kollegor håller på att ta fram utnyttjar den moderna tekniken. Det avancerade datorprogrammet, som har tagits fram med hjälp av matematiker på LTH, kan exempelvis känna igen fotgängare, cyklister och bilar, hur de kör och med vilken hastighet och vilka avstånd de har till varandra.

På så sätt kan man på ett automatiserat sätt analysera olika trafiksituationer. Resultatet kan användas till att förstå vilka faktorer som bidrar till att trafikrisker uppstår.

– Vi vill ju att människor rör sig och är fysiskt aktiva, men det ska ske på ett säkert sätt, säger Aliaksei Laureshyn.

När det gäller olyckor som faktiskt har inträffat är också underrapporteringen stor. Många gånger kan fotgängare och cyklister ha fått skador, men på sjukhusen vet man inte vad som har orsakat dem. Och även om man skulle veta att det var en olycka, så är det svårt att i efterhand förstå varför situationen uppstod.

Just nu håller forskarna också på med ett försök med en app som själv kan detektera om man exempelvis faller av en cykel. På så sätt kan man få bättre information om var singelolyckor inträffar.

Text & foto: Jonas Andersson

Fotnot: Läs mer om projektet på www.indev-project.eu