Priser/utmärkelser, Tvärvetenskap

Nya hedersdoktorer för 2018 utsedda

De humanistiska, teologiska, juridiska och medicinska fakulteterna har utsett följande hedersdoktorer som kommer att promoveras vid jubelpromotionen den 25 maj.

Humaniora

Timothy Snyder, professor i historia vid Yale University i USA blir hedersdoktor för sina enastående insatser inom forskningsfältet europeisk historia samt för sitt stora engagemang i den internationella forsknings- och samhällsdebatten.

Timothy Snyder är en av vår tids mest omtalade och inflytelserika historiker, och en av världens främsta specialister inom sitt fält, öst- och centraleuropeisk samtidshistoria.

Han är även känd som en flitig debattör och engagerad intellektuell vars offentliga framträdanden och alster ofta når långt utanför akademins traditionella sfär.

Hans omfattande bokproduktion omfattar bland annat den uppmärksammade Om tyranni: tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet.

Juridik

Bengt Lundell disputerade 1987 på Statsvetenskapliga institutionen i Lund. Sedan han kom till Juridiska fakulteten 1993 har han utgjort en hörnsten för fakultetens utbildning och forskningsmiljö inom den offentliga rätten.

Han har utvecklat internationaliseringsarbetet och internationella samarbeten vid fakulteten och hela Lunds universitet, inte minst genom det Sida-finansierade projektet Strengthening Legal Education in Vietnam som pågick i ett drygt decennium från 1998. Samarbetet med de vietnamesiska universiteten i projektet har fortsatt även efter att det avslutats och Bengt Lundell är hedersprofessor vid Ho Chi Minh City University of Law.

Bengt Lundell har sedan flera år haft centrala uppdrag inom China-EU School of Law (CESL) där han 2017 utsågs till europeisk dekan.

Samuel Engblom är samhällspolitisk chef på TCO. Han studerade juridik i Lund och disputerade vid the European University Institute i Florens 2003. Parallellt med sitt arbete på TCO har han deltagit i flera internationella forskningsprojekt och konferenser samt publicerat sig i vetenskapliga tidskrifter. Under sin studietid i Lund knöts Samuel Engblom till miljön kring det s.k. Normaprogrammet och forskning och utbildning i civilrättens sociala dimension. Han har fortsatt att hålla kontakt med programmet, och löpande engagerat sig som gästföreläsare och även aktivt medverkat i flera av programmets internationella konferenser och publikationer.

Clare McGlynn är professor i juridikvid Durham University i Storbritannien. I sin forskning belyser hon aktuella samhällsfrågor från ett kritiskt, och ofta feministiskt och genusteoretiskt, perspektiv. De senaste tio åren har hon främst verkat inom straffrätten och behandlat ämnen kopplade till sexualbrott och sexualitet, såsom våldtäkt, sexuellt våld och regleringen av pornografi. Hon har skrivit flera böcker och deltar ofta i den offentliga debatten och i TV. Hon samverkar nära med bl.a. regering, myndigheter och frivilligorganisationer för att förbättra lagstiftning och policy och motverka våld mot kvinnor och har även en bakgrund som praktiserande jurist.

Teologi

Robert D. Resnick är fastighetsentreprenör och ordförande i insamlingskommittén för Ravensbrückarkivet, Lund University Foundation. Hans viktigaste bidrag till Lunds universitet rör digitaliseringen av Ravensbrückarkivet vid UB i Lund. Tack vare hans idoga arbete för att få donationer till detta projekt har biblioteket kunnat digitalisera och översätta stora delar av arkivet till engelska, och därmed göra det tillgängligt för en större krets forskare och en intresserad allmänhet genom en webbportal. Robert D. Resnick var utbytesstudent vid LU under 70-talet och har en examen från University of California, Berkeley och Southwestern University School of Law och är verksam i fastighetsbranschen och driver bl.a. företaget RDR Properties.

Professor Elias Bongmba är teolog, religionsvetare och afrikanist verksam vid Rice University i Houston, Texas. I sin forskning och undervisning täcker han breda områden och väver ihop teologi, religionsvetenskap, filosofi och etnologi. Hans böcker täcker filosofisk, teologisk och social analys av afrikansk trolldom och diskuterar ”public theology” samt HIV-AIDS pandemin i Afrika. Bongmba arbetar för närvarande på en omfattande introduktion till de tre stora religiösa traditionsfamiljerna i Afrika – afrikanska traditionella religioner, islam och kristendom. Han är född i Kamerun och utbildades först till skollärare, därefter till baptistpastor i Kamerun innan han kunde ägna sig åt en akademisk karriär i USA. Han är innehavare av Harry and Hazel Chavanne-professuren i kristen teologi samt en professur i religionsvetenskap.

Medicin

Professor Elena Cattaneo, verksam vi universitetet i Milano, är en av Europas ledande neuroforskare med starka band till den neurovetenskapliga forskningen vid Lunds universitet. Samarbetet började på 1990-talet då hon under en period forskade i Lund och har sedan dess fortsatt. Hennes egen forskning har framför allt varit inriktad mot forskning kring Huntingtons sjukdom och vad om orsakar den. Idag är hon internationellt känd för sitt stora engagemang för forskningsetik, forskningspolitik och för att öka kunskapen och engagemanget för forskning hos den breda allmänheten.

Professor Jeffrey P Krischer, är verksam vid University of South Florida, USA och är en av världens främsta experter på mekanismerna bakom autoimmuna sjukdomar som diabetes och celiaki. Bland annat koordinerar han de stora internationella studierna TEDDY och TrialNet som undersöker just autoimmuna sjukdomar och där Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus är en central nod. Många viktiga forsknings-resultat har kommit fram ur dessa studier, bland annat kostrekommendationer kring gluten för barn i Sverige.

Professor Sándor J Kovács, är verksam vid Washington University, St. Louis USA. Han började sin forskarbana inom astrofysik och skrev en avhandling med titlen ”The Generation of Gravitational Waves” med årets Nobelpristagare Kip Thorne som handledare. Sandor J. Kovacs bytte sedan bana och blev kardiolog. Han har länge samarbetat med forskare vid LU inom området hjärtfysiologi, inte minst som mentor för yngre forskare inom området och samarbetet har resulterat i nya forskningsprojekt.

Professor John Chalmers vid The George Institute i Sydney och vid University of South Wales, är en internationellt ledande forskare inom hjärt-kärlforskning. Bl.a. har hans studier av högt blodtryck haft stor påverkan för dagens behandling. På senare år har han haft doktorander från Centrum för primärvårdsforskning vid LU vilket bidragit till såväl högre kvalitet på forskningen som utbyggda internationella nätverk inom området allmänmedicin.