Forskning, Medicin

Ryggmärgskada inget hinder för en god ålderdom

. Förr var ryggmärgsskada något som sjukvården hade svårt att klara av och risken att dö för tidigt var stor. Numera är överlevnaden nästan som i befolkningen för övrigt och många kan fortsätta att arbeta även efter sin skada.
I den största svenska studien hittills undersöker forskare från Lunds universitet hur de som levt länge och åldrats med sin ryggmärgsskada mår. Syftet är att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt.

Sophie Jorgensen

Sophie Jörgensen är doktorand inom gruppen. Foto: Kennet Ruona

– Idag har vi inte tillräckligt med kunskap för att veta hur rehabiliteringen bäst ska utformas i ett livsperspektiv, säger Sophie Jörgensen som är ST-läkare och doktorand inom gruppen Rehabiliteringsmedicin och Centre for Ageing and Supportive Enviroments (CASE) vid Lunds universitet.

Förutom det ”normala åldrandet” har tidigare forskning visat att personer med ryggmärgsskada drabbas tidigare av vissa åldersrelaterade sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom.

– Eftersom den här gruppen redan har en begränsad reservkapacitet till följd av den neurologiska skadan kan även relativt små förändringar i deras hälsa få betydande konsekvenser i vardagslivet, säger Sophie Jörgensen. Därför är det viktigt att studera olika aspekter av åldrande och hälsa för att kunna stötta dessa personer till ett så rikt och aktivt liv som möjligt.

Vilka konsekvenser en ryggmärgsskada får varierar mycket. Skillnaderna i vilka besvär man har och hur man upplever sin livskvalitet kan vara stora. Förlamningen vid en ryggmärgsskada riskerar också att öka stilla-sittandet som på senare år setts som ett allt allvarligare hälsoproblem.

– Våra preliminära resultat visar att många i vår studie faktiskt mår ganska bra trots sin ryggmärgsskada, säger Sophie Jörgensen. Ungefär en tredjedel arbetar och är aktiva i sin vardag.

Den grupp personer med ryggmärgsskada som Sophie Jörgensen och hennes kollega Lizette Norin, arbetsterapeut vid Lunds universitet, har studerat är över femtio år och bor i södra Sverige. Alla har levt med sin ryggmärgsskada i minst tio år, och många betydligt längre.

SASCIS (Swedish Aging with a Spinal Cord Injury Study), som studien kallas, är den första svenska studien som ger en heltäckande bild av en åldrande befolkning som levt länge med ryggmärgsskada. De resultat som hittills finns klara tyder på att varken ålder eller hur allvarlig ryggmärgsskadan var påverkade hur nöjd man var med sin livssituation. I stället var det andra faktorer som till exempel om man levde ensam eller inte som påverkade mest.

Nu pågår arbete med att analysera alla data från studien och tanken är att forskningen ska mynna ut i bättre råd om rehabilitering vid ryggmärgsskada.

Nina Nordh

FAKTA om ryggmärgsskada 

En ryggmärgsskada innebär ett förlamningstillstånd och känselstörningar i ben och/eller armar genom att nervbanorna i ryggmärgen har skadats. Den som drabbats får ofta även problem att kontrollera blåsa och tarm, och smärttillstånd är också vanligt förekommande. Orsaken kan vara antingen en olycka eller någon form av sjukdom som t.ex. tumörer eller infektioner, diskbråck m.m. Det finns mellan sex- och tiotusen ryggmärgsskadade i Sverige idag och årligen drabbas cirka 250 personer. 80 procent av dem som fått en ryggmärgsskada genom olycka är yngre män.

Källa: Hjärnfonden

Att åldras med funktionsnedsättning

Idag lever många med en neurologisk funktionsnedsättning betydligt längre än tidigare. Samtidigt finns en ökad risk att tidigare drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, bland annat genom för mycket stillasittande.

Vid Lunds universitet pågår nu flera större studier om att åldras med funktionsnedsättning. Frågor som forskarna söker svar på är hur individen påverkas i ett livsperspektiv av att åldras med en funktionsnedsättning? Och vad innebär detta för sjukvården och äldreomsorgen – finns kunskapen att ta hand om äldre med olika former av funktionsnedsättningar?

Läs mer: www.vetenskaphalsa.se/att-aldras-med-funktionsnedsattning/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *