Tvärvetenskap, Utbildning

Utbildningarnas hållbarhet utvärderas

Hur hållbara är LU:s utbildningar? Svaret är att vi inte vet, eftersom decentraliseringen gör det svårt att överblicka, men att det finns mycket att förbättra, säger forskaren Håkan Rodhe som sitter med i den UKÄ-kommitté som snart ska betygsätta svenska lärosätens självvärderingar inom området.

Håkan ­Rodhe sitter med i den UKÄ-­kommitté som snart ska betyg­sätta svenska läro­sätens själv­värderingar inom hållbar­hets­området. ­Foto: Sofie Sandin

– I UKÄ-utvärderingen finns en del läro-säten som klagar på att hållbar utveckling är ett alltför vagt koncept. Det ligger givetvis en del i det men det är också intressant att konstatera att de som klagar på detta är de som har gjort minst – de som jobbat systematiskt med att inkludera hållbar utveckling i utbildningen klagar inte, säger Håkan Rodhe, som är verksam vid Internationella miljöinstitutet.

LU:s självvärdering, som författats av Ola Holmström, visar att det inom LU finns mål på central nivå och en rad goda exempel på hur universitetet arbetar med hållbarhet inom utbildningen – antingen genom att själva utbildningen har ett tydligt hållbarhetsperspektiv eller för att utbildningarna bidrar till att främja lärande om hållbar utveckling.

– Däremot finns det inte någon aktör på central nivå som har ett tydligt definierat ansvar att arbeta med hållbar utveckling inom utbildningen. Snarare växer hållbarhetsperspektivet fram underifrån, genom engagemang vid institutioner och utbildningar.

2006 lagstiftades det om hållbarhet i högre utbildningar. Men lärosätena har sällan följt upp om hållbarhetsmålen har implementerats. En decentraliserad styrning och en stor, spretig verksamhet gör att LU har svårt att överblicka om utbildningarna lever upp till kraven. Den krassa slutsatsen är att lärosätena inte har velat ta i frågan. Nu har självvärderingen tvingat fram en administrativ respons, elva år efter lagkravet. Nu kommer en insikt om att något måste göras.

Den enskilt största anledningen till att hållbarhetsmålen inte har blivit systematiskt implementerade är dock att lärosätena inte har brukat allvar, menar Håkan Rodhe.

– LU skiljer sig inte så mycket från resten av Sverige. Generellt är lärosätena duktiga på att sätta hållbarhetsmål men inte lika duktiga på implementering.

Viktigare än själva betyget från UKÄ är hur lärosätena nu väljer att arbeta vidare med det som kom fram, menar Håkan Rodhe.

– Varje ämne måste nu reflektera över hur, och på vilket sätt, det påverkar, och kan påverka världen så att den blir mer hållbar. Även om alla utbildningar bidrar olika mycket kan alla bidra i arbetet. LU har föredömligt ambitiösa skrivningar i strategi-dokumenten om att studenter ska kunna leda hållbarhetsarbete när de gått ut.

Enligt Håkan Rodhe krävs det en tydligare central styrning för att göra detta på ett systematiskt sätt. Implementering och uppföljning måste göras regelbundet – och tid för att utveckla hållbarhet inom utbildningen måste avsättas. Just den centrala styrningen utgör också en viktig del i UKÄ:s bedömning.

– Det finns många engagerade lärare inom LU som vill arbeta med de här frågorna. Men de måste få tid i arbetsplanerna till att göra detta.

En nyckelfråga i arbetet framåt, utöver att stärka den centrala styrningen, är att engagera studenterna mer, tror Håkan Rodhe.

– Det talas gärna om att studenterna är framtiden, men deras energi, kunskap och förväntningar kan kanaliseras och användas på ett bättre sätt än idag. De har kraft och vill göra saker, och vi borde arbeta med att komma på kreativa sätt för att involvera dem.

Noomi Egan

FAKTA: Workshop om hållbarhet

Som en del av vetenskapsveckan ”Framtidens universitet” anordnar Hållbarhetsforum eftermiddagen den 18 oktober en workshop om vägen mot ett hållbart universitet. Det blir också ett panelsamtal på temat ”Hur kan utbildningen bli mer hållbar?” med representanter från universitetsledningen, utbildningsnämnden och forskare. Samtals-ledare är två lundastudenter, Kajsa Fernström Nåtby och Adam Leckius. Program och anmälan: www.hallbarhet.lu.se

Fler artiklar om Framtidens universitet

FAKTA: Så gick det för LU i utvärderingen – resultat presenterades 3 okt 2017

– LU får det sammanvägda omdömet att universitetet är i behov av att utveckla sina processer för arbetet med hållbar utveckling inom utbildningen. LU fick betyg inom områdena Styrning och organisation, Miljö, resurser och område, och Utformning, genomförande och resultat.
– Bedömargruppen rekommenderar ett fördjupat arbete vad gäller systematisk uppföljning och en utveckling av arbetet med att säkerställa den pedagogiska och forskningsbaserade kompetensen hos personalen inom hållbar utveckling.
– Tre fjärdedelar av de 47 utvärderade lärosätena klarar inte kriterierna och får samma betyg som LU.
– Vissa lärosäten sticker ut och får högsta omdöme i alla tre aspektområden, exempelvis Göteborgs och Uppsala universitet.

Läs mer och ladda ner utvärderingen i sin helhet.
http://www.uka.se/om-oss/publikationer–beslut/rapporter/rapporter/2017-10-02-utvardering-av-arbetet-med-att-framja-hallbar-utveckling.html