350-årsjubileum, Administration, Tvärvetenskap

Vilka ledare behöver framtidens universitet?

Emily Boyd är föreståndare vid LUCSUS, och deltar under veten­skapsveckan Framtidens universitet i ett arrangemang för studenter och anställda om ett hållbart Lunds universitet.

Emily Boyd.

– Enligt mig är både ledarskap på central nivå och ledarskap inom varje individ viktigt för att bygga ett hållbart universitet. Det måste finnas ett tydligt ledarskap hos den centrala förvaltningen som kan inspirera medarbetare att arbeta med hållbar utveckling. Men det handlar också om att kunna bygga upp medarbetare till att bli ledare inom hållbarhet i sitt eget dagliga arbete. Vi måste skapa en gemensam vilja att driva hållbar utveckling framåt. Och då behövs ledare på alla nivåer, från medarbetare till chef till student.

– Sedan är det viktigt att framhålla att hållbarhet handlar om mycket mer än om att enbart att inrätta verksamheten efter energi- och miljömål. Det handlar om att kunna leda vid ett universitet som arbetar med sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av hållbarhet. Här kommer också samverkan med det omgivande samhället in. Som ledare måste vi arbeta för att engagera människor genom att komma med innovativa idéer och lösningar, och visa vägen framåt för ett mer hållbart samhälle.

Vilka krav kommer att ställas på universitetets framtida ledare?

– Framtida ledare måste ha en förståelse och en kunskap om vilka olika krav och förväntningar som ställs på ett universitet. Och dessa måste jämkas med varandra. För att LU ska kunna möta kraven i Sveriges nya klimatlag som träder i kraft 2018 måste universitetet tänka till kring hur vi kan minska våra utsläpp samtidigt som forskare fortsatt ska kunna medverka i internationella konferenser och nätverk. En medvetenhet om förändringsprocesser, hur forskarens roll kan komma att förändras, och hur teknologi påverkar vår verksamhet är också viktig. Därför måste framtida ledare vara öppna för diskussion inom universitetssektorn och med omvärlden.

Vilka utmaningar står ledare vid universitet inför?

– En stor utmaning för framtida ledare handlar om styrning- och ledningsfrågor. LU, liksom många andra universitet är decentraliserat, med stor självständighet. Det ställer krav på en ledare att kunna genomföra strategier och planer inom ett universitet som omfattar många olika intressen samtidigt som hänsyn tas till snabba och stora omvärldsförändringar.

Men jag tror att det är viktigt att leva som man lär, att börja med någonting hanterbart, säg resepolicies, eller jämställdhets- och likabehandlingsarbete inom en institution och sedan bygga vidare. Sedan det kanske enklare att genomföra detta arbete vid en verksamhet som vår eftersom där förstås finns ett starkt hållbarhetsdriv…

Noomi Egan

*LUCSUS Lund University Centre for Sustain-ability Studies

Se fler artiklar om Framtidens universitet