Allmänt

Banbrytande värdegrundsprojekt på gång

Ett ”utbildningsprogram” som kan användas av samtliga anställda, alla prefekter och ledare som vill förbättra arbets­miljön för sig och sina kollegor.
Det ska bli resultatet av projektet ”Värdegrundsarbete vid Lunds universitet” som nu dragit igång på allvar.

Thomas Brage och Kajsa Widén

Kajsa Widén och Tomas Brage leder det nya värdegrundsprojektet.

Projektledare är personalkonsult Kajsa Widén och fysikprofessor Tomas Brage som själva har valt projektgruppen (se faktaruta) som de ser som en garant för att projektet ska bli så bra som de har tänkt sig.

– Vi vill vara banbrytande, säger de oblygt.

Det innebär att de inte har någon särskild förebild bland andra universitet eller myndigheter – men de kommer grundligt att undersöka hur andra organisationer arbetar med värdegrundsfrågor.

– Just nu scannar vi av alla andra och ser vad de har gjort, och om vi inom vårt universitet kan ha nytta av det, säger Tomas Brage.

Bakgrunden till projektet är bl.a. den bedömning och de rekommendationer som Internrevisionen har lämnat i sin granskningsrapport och som visar att det inte förekommer något målinriktat och systematiskt arbete med att få universitetets grundläggande värderingar att genomsyra verksamheten. Även den medarbetarenkät som gjordes för två år sedan visade att den psykosociala arbetsmiljön inom universitetet har en del övrigt att önska.

Det finns dessutom ett flertal lagar och förordningar som måste följas. Allt från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och EU:s rättighetsstadga, till vår diskrimineringslag samt den statliga värdegrunden. I universitetets strategiska plan beskrivs också tydligt vilka grundläggande värderingar som ska gälla. Begrepp som respekt, tolerans och omtanke som blir tomma och utan trovärdighet om de inte fylls med innehåll.

– Vi vill se till att dessa ord omsätts i handling och vi vill gärna att en normkritisk diskussion förs kring vad vi menar med ord som tolerans, säger Kajsa Widén.

Ingen lätt uppgift kan tyckas, men hon och Tomas Brage har goda erfarenheter av den halvdagskurs ”Se människan” som de har skapat och hållit för åtminstone ett tusental av Lunds universitets 7.500 anställda.

– Den bygger på en aktiverande metod som ska resultera i att man blir mer medveten om hur normen på en arbetsplats kan se ut och hur den tar sig uttryck. ”Se människan” vill öppna upp för möjlighet till dialog och diskussion.

Något liknande tänker sig projektledarna att det nya projektet ska mynna ut i – men i större omfattning och med fler inblandade. Målet är att detta ska nå alla anställda.

– Men vi kan inte tvinga någon – det kommer förmodligen att finnas medarbetare som inte bryr sig, säger Kajsa Widén.

– Och detta är inget uppfostringsprojekt, inflikar Tomas Brage.

Men han jämför ändå det utbildningsprogram som nu ska tas fram med redan befintliga utbildningar som gäller den fysiska arbetsmiljön. Var femte år är LU-anställda exempelvis skyldiga att gå en kurs i att släcka bränder.

– Risken för att hen ska behöva släcka en brand är ganska liten medan hen kanske dagligen upplever hur någon blir kränkt eller trakasserad vid möten eller i andra sammanhang på sin arbetsplats, säger han.

Själva processen, det vill säga framtagandet av utbildningsmaterialet, är lika viktig som slutprodukten. Projektledarna menar att dess utformande måste komma inifrån organisationen.

– Värdegrunden ingår i strategiska planen som oftast förnyas med en ny universitetsledning. Men värdegrunden behöver vara – om inte evig – så i alla fall betydligt mer bestående än sex år.

Nu sammanfaller den nuvarande planens utgångsperiod, 2016, med när detta nya värdegrundsprojekt ska vara både implementerat och utvärderat.

I höst sammanställs informationen om hur andra organisationer arbetar och vilka forskningsresultat som finns kring värdegrundsarbete. Och i vår, 2015, börjar det praktiska arbetet med seminarier, dialoger och reflektion med olika referensgrupper inom universitetet. Detta ska resultera i utbildningsprogrammet som ska implementeras i mitten av 2015 och början av 2016.

– Det centrala ska vara processen, dialogen och reflektionen mellan kursledare och deltagare i projektet. Kritiskt tänkande och ifrågasättande av våra nu gällande värderingar kommer att uppmuntras, säger Kajsa Widén.

Text: Maria Lindh

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *