Tvärvetenskap, Utbildning

Brett avhandlingsämne kräver tre handledare

Erik Nilsson är en av Lunds universitets nästan 3.000 doktorander. Men kanske den enda som har tre handledare, från två fakulteter dessutom. Efter årsskiftet disputerar Erik Nilsson och här ger han sina reflektioner på en verkligt tvärvetenskaplig doktorandtid.

Erik Nilsson disputerar i mars 2018 med avhandlingen ”Agricultural Production in Chad – Analyzing Trends and Drivers”. Här rådgör han med sina tre handledare Cintia Bertacchi Uvo, Per Becker och Vasna Ramasar.

Varför har du tre handledare?

– Innan jag började doktorera fick mina handledare pengar till ett tvärvetenskapligt projekt för att studera vattenresurshantering i ett av världens fattigaste länder, Tchad. Frågan är komplex och behöver vitt skilda kompetenser för att förstås. Så det föll sig naturligt.

Är alla ”lika mycket” handledare? 

– Nej, Cintia Bertacchi Uvo som är professor i teknisk vattenresurslära vid LTH är min huvudhandledare, medan Per Becker, lektor i riskhantering och Vasna Ramasar, lektor i samhällsgeografi är biträdande handledare. Cintia Bertacchi Uvo har den klimatologiska kunskapen, Per kan utvecklingsarbete och matsäkerhet medan Vasna har den samhällsekonomiska och politiska förståelsen.

Hur har ni lagt upp det i praktiken? 

– Jag träffar Cintia cirka en gång i veckan, de andra har jag telefon- och mejlkontakt med en gång i månaden och träffar cirka tre gånger per år. Då jag sitter i samma korridor i V-huset som Cintia träffas vi ganska ofta ändå. Mina bihandledare har mer haft rollen som diskussionspartner. Träffar med mig och alla handledare samtidigt har vi bara haft tre till fyra gånger.

Har det inte stundtals blivit förvirrande? 

– Visst har jag mötts av fakta och inspel som kan upplevas motstridiga, men jag tycker snarare att det har varit mer inspirerande än förvirrande. Så det gäller att man är självständig och stakar ut den bana som man tror på. Hade jag inte haft alla mina tre handledare så hade jag tvingats smalna av perspektivet och då hade det blivit en annan avhandling.

Finns det skillnader mellan LTH och samhällsvetenskaplig fakultet? 

– Ja, absolut! Den samhällsvetenskapliga disciplinen lägger större vikt vid teoretisk bakgrund. För stor, om du frågar mig. Där-emot uppskattar jag deras förståelse för kontexten. Frågor såsom ”hur kan forskningen tas om hand av beslutsfattare”, ställs direkt och inte efteråt och innehållet anpassas därefter. Samverkansuppgiften vävs in i högre grad, kan man säga. Här kan ingenjörssidan bli bättre. På LTH fokuserar man mer på analytiska metoder och att forskningen ska vara tekniskt framstående.

Text: Kristina Lindgärde

Foto: Kennet Ruona