Debatt/opinion, Gästtyckare, Tvärvetenskap

Krönikan: Tvärvetenskap krävs för att göra världen begriplig

Att vi får ytterligare ett universitet i regionens befolkningsmässiga tyngdpunkt är en fantastisk möjlighet, skriver Märta Stenevi, före detta regionråd och nu kommunalråd i Malmö. Hon betonar vikten av samarbete inom akademien, regionen och över sundet.

NY. Märta Stenevi

Märta Stenevi. Foto: Jennie Larsson

Klimatet är hotat. Välfärdssystemen tänjs. Den sociala tilliten minskar. De internationella relationerna svalnar. Allt detta efter en lång tid präglad av ökat välstånd, ansamlande av kunskap, en medvetenhet kring historiska misstag och en ovilja att glömma eller upprepa dem. Det känns paradoxalt att ju klokare vi blir desto större blir utmaningarna. Kanske är det för att vi blivit bättre på att identifiera dem. Å andra sidan är de i högsta grad självförvållade.

Samtidigt befinner sig politiken i en ny sits. Medborgarna är allt mindre intresserade av partipolitik, och de praktiska avvägningar som beslutsfattare tvingas göra dagligen är svårkommunicerade. Det är snabba resultat som räknas. Förväntningarna på samhällsutvecklingen ökar i takt med utmaningarna, trots att välståndet mätt med traditionella mått växer oförtrutet.

Vi sitter på ett berg av kunskap och erfarenheter, men har svårt att bryta ner allt till konkreta lösningar. Lyckligtvis finns det hjälp att tillgå och här i Skåne har vi den stora fördelen av snart inte mindre än två universitet i vår omedelbara närhet.

Inom beslutsfattandet, såväl i min bakgrund inom näringslivet som i det offentliga, upplever jag ett växande intresse för evidens. Utrymmet för att fatta väl underbyggda beslut har nog aldrig varit större, men det är inte ofta nog som vi har tillgång till den mest relevanta kunskapen. Här är det välkommet med en utveckling med allt större samverkan mellan akademi och offentlig förvaltning, både kring konkreta utmaningar och ett gemensamt utvecklingsarbete för ökade samhällsnyttor.

Kunskapen kan göras hanterlig och kommunicerbar. Vi lever i en värld av nästan obegränsade kommunikationsmöjligheter och nästan lika stora möjligheter att inhämta och mäta data. Men de växande utmaningarna kräver ett ökat fokus på att utnyttja dessa enorma tillgångar.

Ett annat verktyg för att göra den komplicerade världen mer begriplig stavas tvärvetenskap. Att Malmö högskola ska bli universitet är i sig ett kvitto på att en av skolans grundidéer, att hitta nya kunskapskombinationer, visat sig framgångsrik. Det yttrar sig tydligt i högskolans fokus på att lösa olika samhällsutmaningar, såsom jämlik hälsa, migration, framtidens skola, hållbara och smarta städer. Liknande intresse för tvärvetenskap ser jag också inom Lunds universitet.

Att vi får ytterligare ett universitet i regionens befolkningsmässiga tyngdpunkt är en fantastisk möjlighet och minskar naturligtvis inte vikten av att intensifiera samarbetet inom akademin. Här finns också välbekanta utmaningar över sundet som måste betas av. På motsvarande sätt finns behovet av ökat samarbete mellan offentliga huvudmän på den regionala arenan. Som gränsgångare mellan Region Skåne och Malmö stad hoppas jag själv kunna bidra till detta.

I min nya roll som stadsbyggnadskommunalråd i Malmö ser jag tydligt att det finns utvecklingspotential i gränssnittet, inte minst inom samhällsplanering, folkhälsa och näringslivsutveckling. Inom utmaningen att bygga en attraktiv, tät och grön stad ligger också en uppgift att skapa en världsledande miljö för forskning och spridning av kunskap.

Märta Stenevi (MP)

Kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsbyggnad och service