Allmänt

Hallå Lena Lindell – om sexuella trakasserier

… personalkonsult på sektionen Personal. I #metoos kölvatten har tusentals kvinnor vågat berätta om sexuella övergrepp och trakasserier som de har utsatts för på sina arbetplatser. I akademikernas fall har det kanaliserats genom Akademiupproret som startade på Facebook.

Hur stort är problemet vid LU?

– Vi har bara enstaka anmälningar registrerade i diariet, så vi kan inte ge ett kvantitativt rättvisande svar på frågan hur stort problemet är utifrån det. Vi behöver å andra sidan inte veta exakta omfattningen på universitetet för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier, enligt min mening.

Lena Lindell, personalkonsult.

Vad gör universitetet för att motverka sexuella trakasserier?

– Vi har rutiner och regler på plats. -Chefer har skyldighet att se till att en anmälan om trakasserier utreds, åtgärdas och följs upp skyndsamt. För detta finns ett tydligt stöd till chefer på HR-webben som heter ”Hantering och utredning av trakasserier och sexuella trakasserier”. Det finns information på medarbetarwebben och på Studera-sidorna på lu.se om hur man kan göra när man känner sig utsatt. Sedan i våras går sektionen Personal ut i verksamheten och utbildar chefer och HR-personal dels om hur man ska hantera sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling som inträffat.

Vad behöver vi bli bättre på?

– Just nu måste våra rutiner bli mer kända för både anställda och studenter. En arbetsgrupp från sektionerna Personal, Student och utbildning samt Kommunikation har börjat arbeta med att göra informationsmaterialet lättillgängligt och känt i organisationen. Gruppen ska också se över om stödet till anmälare kan och behöver förbättras, till exempel om det finns andra, enklare sätt än i dag att anmäla.

Vem ska man anmäla till om man blir sexuellt trakasserad?

– Som anställd bör du anmäla till din chef, som ofta är en prefekt. Är det din chef som utsätter dig, vänd dig din chefs chef, enligt delegationsordningen. Du kan även anmäla via ett ombud, till exempel skyddsombudet eller din fackliga organisation, om du behöver det. Studenter kan anmäla till någon av oss anställda, vi är då skyldiga att ta ärendet vidare till den chef som ansvarar för den kurs eller utbildning som studenten går på.

– En anmälan som inte är anonym leder till en utredning om vad som har hänt, med syftet att det som inträffat ska upphöra och inte hända igen. Är det som har hänt så grovt att det kan gå under brottsbalken så är förstås en polisanmälan också aktuell. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte är en del av domstolsväsendet – vi varken utreder brott eller utdelar straff, men ska värna om en god arbetsmiljö för anställda och studenter.

Text & foto: Jenny Loftrup