Priser/utmärkelser

Hedersdoktorer klara att promoveras 29 maj

Lunds universitet har fått en ny skörd av hedersdoktorer. Samhällsvetare, teknologer, jurister, humanister, teologer och naturvetare har presenterat sina hedersdoktorer för 2015. De promoveras i samband med doktorspromotionen den 29 maj.

JURIDISKA FAKULTETEN

Rosemary Rayfuse är professor vid University of New South Wales, Sydney, och forskar och undervisar inom folkrätt och mer specifikt inom havsrätt och internationell miljörätt. Hennes forskning har särskilt fokuserat på internationell styrning och reglering av haven, fiske och skydd av den marina miljön i områden utanför nationell jurisdiktion, och normativa effekter av klimatförändringarna på internationell rätt.

Anders Kruse har varit verksam vid bland annat Arbetsmarknadsverket och Utrikesdepartementet. Han har varit chef för UD:s rättssekretariat för EU-frågor och därmed ansvarig för den nationella lagstiftningen avseende  EU-fördrag, handel, internationella sanktioner och vapenexport. Han har också medverkat i förhandlingar om internationella sanktioner vid bl.a. FN.

HUMANISTISKA/TEOLOGISKA FAKULTETEN

Pia Bennike är osteolog och är en pionjär när det gäller att studera stenåldersmänniskans sjukdomar i Skandinavien via skelettmaterial. Hon är lektor emeriti vid Rättsmedicinska institutet och extern lektor vid Saxo Instituttet, Köpenhamns universitet. Bennikes solida forskargärning berör humant skelettmaterial, DNA-analyser av stenålderskelett samt studier av migration i förhistorisk tid baserat på strontiumisotoper.

Oda Wischmeyer är en evangelisk-luthersk teolog och professor emerita i Nya Testamentets exegetik vid universitetet i Erlangen-Nürnberg. För Lund har Oda Wischmeyer under en följd av år varit en stor tillgång, dels som en effektiv och konstruktiv panelordförande vid RQ08. Som ledamot av HT-fakulteternas Scientific Advisory Board 2009–2014 har hon gjort extraordinära insatser.

Manfred Pienemann är en av världens ledande andraspråksforskare. Han är professor vid universitetet i Paderborn i Tyskland och medverkade under 1980-talet i det banbrytande ZISA-projektet, vilket lade grunden till dagens forskning om utvecklingsstadier i andraspråksinlärning.

LTH

Martin Gren, en av grundarna av Axis, är ett föredöme som entreprenör och ledare. Han har till exempel erbjudit talrika teknologer kvalificerande och stimulerande examensarbeten som i många fall även fortsatt i anställning, säger Per Foreby, IT-chef på LTH och en av dem som föreslagit Martin Gren.

Colin Carlile har hjälpt LTH att utveckla sin verksamhet så att den blivit bättre anpassad för att stödja de nya anläggningarna ESS och Max IV. Han är expert på hur man använder neutronstrålar för att studera egenskaper hos fasta och flytande material – vardagens material. Professor Carlile har haft ett avgörande inflytande för att få ESS till Lund.

Liesbet Van der Perre, vid universitetet i Leuven i Belgien, utses för sitt engagemang inom trådlös kommunikation som haft stor betydelse för LTH. Exempelvis har hon ingått i flera EU-projekt där LTH deltagit och varit viktig som exempelvis vetenskaplig rådgivare samt tagit emot flera doktorander.

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Karen Luise Knudsen är en världsledande mikropaleontolog och kvartärgeolog, specialiserad på ett slags mikroorganismer på havsbottnar, så kallade foraminiferer. Dessa organismer är mikroskopiskt små amöbor med skal, och de är utmärkta historieberättare om forna tiders havsmiljöer. Karen Luise Knudsen har studerat Nordatlanten och den klimat- och miljöutveckling som skett där under de senaste 130 000 åren. Hon är universitetslektor emerita vid Århus universitet och har lett en rad stora internationella projekt.

Yeshayahu Talmon är professor och en internationellt erkänd kemist vid Technioninstitutet i Haifa, Israel. Han forskar inom materialvetenskap. Talmon har utvecklat en mikroskopiteknik som kallas cryo-TEM, vilken används på mjuka material och innebär att proverna som analyseras är frysta på ett välkontrollerat sätt. Genom Talmon kom denna teknik till Lund och Kemicentrum i början av 1990-talet.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Vilhelm Ekensteen har en lång karriär bakom sig som funktionshinderaktivist, debattör, teoretiker och expert i statliga utredningar. I debattboken ”På folkhemmets bakgård” från 1968 utmanade han för första gången politiken, som han menade byggde på välgörenhet och välvillig paternalism gentemot personer med funktionsnedsättning. Hans kritik rörde allt från bristen på tillgänglighet till vårdpersonals och chefers auktoritära attityder. Han skrev drabbande om dem som ”med ett leende av godhet erbjuder oss en tillvaro som de aldrig skulle acceptera för egen del”. Vilhelm Ekensteen har också engagerat sig i debatten om fosterdiagnostik och drivit frågor om personlig assistans och LSS-reformen. ”Det är ingen överdrift att säga att han har revolutionerat svensk funktionshinderpolitik”, står i motiveringen till hans utnämning. Dessutom har hans verksamhet i Lund bidragit till ”att göra Lund till ett centrum för intellektuellt arbete kring funktionshinder och funktionshinderpolitik”.

Ulla Carlsson, Göteborgs universitet  är ”den enskilda person som betytt mest för svensk och nordisk medieforskning”, skriver Samhällsvetenskapliga fakulteten i motiveringen. Hon har byggt upp och ansvarat för NORDICOM (Nordic Information Centre for Media and Communication Research) som bland annat ger ut den årliga mediebarometern, där man kan följa svenska folkets medieanvändning. Under 2015 blir Ulla Carlsson ny innehavare av UNESCO-professuren för yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

TEOLOGISKA FAKULTETEN

Per Åkerlund har i mer än 35 år har gett ut böcker av svenska teologer, inte minst från Lundafakulteten, och aktivt spårat upp och föreslagit vilken teologisk litteratur som bör översättas till svenska. Han har på så sätt bidragit inte bara till bokproduktion i snäv mening utan till att bredda förståelsen för andra religiösa traditioner i historia och i nutid. Tack vare Per Åkerlund finns det på svenska ett för nordiska förhållanden osedvanligt brett urval av såväl äldre som aktuell teologisk litteratur.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *