Administration, Humaniora, Teologi

HTs blivande dekan: – Vi har en generation starka unga forskare på gång

Johannes Persson började med matematik men blev filosof. Efter noggrann prövning av argument för och emot tackar han alltid ja till förfrågningar om nya uppdrag, nu senast till att bli dekan för HT-fakulteterna.
– Jag är nyfiken på hur universitetet fungerar, säger han.

Johannes Persson ser ljust på HT:s framtid.

Viss inblick har Johannes Persson redan fått som prefekt för Filosofiska institutionen och för den nya institutionen för utbildningsvetenskap och som prodekan med ansvar för forskningen inom humaniora och teologi. Han tycker om att undervisa och forska och att behöva ge upp det mesta av det för det nya dekanuppdraget kändes svårt.

– Men jag tackar alltid ja även om jag brukar dra ut på svaret så länge jag kan. Nu får jag acceptera en annan typ av kontakt med utbildnings- och forskarsamhället, säger han.

Johannes Persson vill gärna ha fakta och sakargument och möjlighet att pröva dem. Det passar bra ihop med hans tvärvetenskapliga forskningsprojekt ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”, som bland annat handlar om hur man ser på beslutsfattande. Hans inledande ämnesval matematiken har mycket gemensamt med filosofin, tycker han.

Just nu är det förhållandevis lugnt inom Johannes Perssons fakulteter. Flytten till LUX och inte minst hans egen institutions motstånd mot den, samt en nödvändig kraftig ekonomisk inbromsning med både doktorandstopp och stopp på professorsbefordringar, är nästan avklarad. Befordringsstoppet kvarstår dock och Johannes Persson vet inte för hur länge.

– Om man under lång tid inte kan erbjuda goda forskningsvillkor så försvagas ämnena och på sikt kan också utbildningarnas kvalitet påverkas negativt.

Det är forskningsvillkoren som är viktigast, menar han och säger att HT har en generation starka unga forskare på gång.

– I dagsläget ser det bra ut. Forskningen går bra, och det känns också som att förväntningarna från universitetet på HT-forskarnas bidrag har ökat.

På utbildningssidan är den nya nationella kvalitetsutvärderingen på gång, som nu är ute på remiss. Den kan bli dyr för HT eftersom den ska finansieras med grundutbildningsanslaget. Johannes Persson hoppas att man sansar sig.

– Det är klart att allt vi gör ska hålla full kvalitet, men i första hand ska vi bedriva utbildning och forskning för de pengar vi får från staten.

När det gäller forskningen så är ungefär en tredjedel av den externfinansierad och Johannes Persson tror att det finns utrymme att öka de externa anslagen. På central nivå är frågan om hur man på bästa sätt integrerar fakultetsmedel med de externa forskningsanslagen oerhört viktig.

– Vetenskapsrådet  har diskuterat möjligheten till en ansvarsfördelning. Om vi tar ansvar för våra tillsvidareanställda så kan de ta ansvar för tillfälliga satsningar på postdocs och doktorander.

Det hade inte gått att genomföra idag, utan kräver en hel del anpassningar på HT, säger han. Lärarna måste till exempel i högre grad börja leda forskargrupper. Och om de anpassningarna går att göra med bibehållen kvalitet så menar Johannes Persson att HT-fakulteterna med sina befordrade professorer, som är garanterade fakultetsmedel, är väl rustade för framtiden.

Inom HT har man också bildat en grupp med unga forskare som vill bli ledande inom sina forskningsområden, som förhoppningsvis ska resultera i exempelvis fler ERC-anslag.

Han tycker annars att Lunds universitet är fantastiskt med sin bredd och spets.

– Inom HT har vi många små ämnen och vi ska se till att bredden bibehåller sin höga kvalitet. Samtidigt har vi exempelvis Humlabbet som ständigt måste behålla på toppnivå.

Johannes Persson menar att det krävs resursfördelningsprinciper som stödjer både spets och bredd.

– Det borde vara en självklarhet för ett universitet som Lunds som tror på möjligheten att mobilisera slagkraftiga och oväntade konstellationer att slå särskild vakt om det.

Text & foto: Maria Lindh

FOTNOT: Vid sin sida på HT får Johannes Persson prodekanen för forskning Barbara Törnquist-Plewa, prodekanen för forskarutbildning Samuel Byrskog och prodekan för grundutbildning Ann-Kristin Wallengren.