Debatt/opinion

Insändare: – Brott mot upphovsrätten att tvinga studenter publicera examensarbeten på nätet

Universitetet måste snarast riva upp beslutet om obligatorisk publicering av examensarbeten, menar Björn Larsson.

studierDet väckte berättigad uppmärksamhet – och indignation – när det för kort tid sedan kom fram att Stockholms universitetsbibliotek hade lagt ut 1.500 doktorsavhandlingar på nätet i fulltext utan författarnas vetskap. Att det var fråga om ett brott mot upphovsrätten kunde det inte råda något tvivel om.

Anders Söderbäck, avdelningschef på SUB, erkände omgående att ett ”fel” hade begåtts. Han ursäktade sig med att ingen hade klagat dittills, men hävdade också – vilket förstås är rent hyckleri när man inte ens hade försökt – att det ibland kunde vara svårt att få tag på forskarna. Den juridiska bedömningen är att Stockholms universitet kan få punga ut med betydande skadestånd till författarna för det upphovsrättsintrång som gjorts.

Man skulle kunna tro att detta var ett enstaka feltramp. Så är det tyvärr inte. I maj 2010 fattade Området för humaniora och teologi vid Lunds universitet beslut om att alla kandidat-, magister- och masteruppsatser obligatoriskt skall publiceras på nätet, i det arkiv som kallas LUP student papers. Beslutet går under benämningen ”riktlinjer” och inleds försiktighetsvis – som om man visste att man var ute på hal is – med att uttala att det är ”önskvärt” att examensarbeten är fritt tillgängliga på Internet i fulltext.

Men om man sedan läser själva beslutstexten så framgår det med all önskvärd tydlighet att det elektroniska offentliggörandet inte bara är ”önskvärt”, utan i högsta grad obligatoriskt, så till den milda grad att man infört en särskild sanktion gentemot studenter som av olika skäl undlåter att lägga in en slutgiltig version av examensarbetet. ”Betyg för uppsatskursen läggs inte in förrän studentent lagt in den slutgiltiga versionen” står det att läsa, vilket i klartext innebär att en lärare inte har rätt att meddela betyg till LADOK innan uppsatsen är inlagd i LUP, trots att studenten kvalitativt har gjort vad som krävts! Det enda undantag som görs är vid ”tungt vägande skäl såsom t.ex. sekretess och personlig säkerhet”.

Undertecknad har vid flera tillfällen påpekat för överordnade organ att detta beslut innebär ett klockrent brott mot upphovsrätten, på precis samma sätt som i fallet med doktorsavhandlingarna i Stockhom. Ingen, inte heller studentkårerna, som annars är på hugget så snart det gäller studenternas rättigheter, har emellertid reagerat.

Att examensuppsatserna ska arkiveras och därmed kunna begäras fram som offentlig handling är en sak. En helt annan, och juridiskt ohållbart, är att göra enskilda studenters uppsatser tillgängliga för envar att läsa och ladda ner. Om det är ett brott mot upphovsrätten att offentliggöra och därmed sprida doktorsvavhandlingar, så måste detsamma gälla för examensuppsatser. Något lagrum som man kunde stödja sig på för att skilja de förra från de senare finns inte. Upphovsrätten gäller oinskränkt och ger varje upphovsman och kvinna rätten att själv besluta under vilka former ett eget verk skall offentliggöras – och av vem.

Slutsatsen kan bara bli en: universitetet måste snarast riva upp beslutet om obligatorisk publicering av examensarbeten och i stället ersätta det med frivilliga överenskommelser i form av kontrakt.

Om inte så sker, så kan universitetet troligen se fram emot att få en stämning på halsen, om inte förr, så den dag då studenterna vid Lunds universitets författarskola tvingas lägga ut sina färdiga litterära verk på nätet och därmed omöjliggöra senare publicering av samma verk på förlag; vilket hittills skett med cirka fyrtio procent av de studenter som slutfört utbildningen. För vilket förlag skulle vilja ge ut en bok som redan kan laddas ned gratis på nätet?

Björn Larsson
Professor i franska och verksam vid Lunds universitets författarskola

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *