Allmänt, Forskning, Samhällsvetenskap

Jobba hemma – eller på jobbet

Ska du gå hem redan? Varför får jag inte jobba hemifrån?
Det skaver i skärningspunkten mellan de som vill få arbeta hemma och mellan dem som ser närvaro på arbetsplatsen som nödvändig.

Roger Persson

Arbetsmiljöforskaren Roger Persson vid Institutionen för psykologi.

Att sitta i mysbyxor, spara tid i kollektivtrafiken, koka gott kaffe och framförallt att inte bli störd lockar många. Under det senaste decenniet har förutsättningarna för hemarbete ändrats och andelen som delvis arbetar hemma i Sverige har stadigt ökat. Tekniken gör det möjligt att jobba var som helst och när som helst med många arbetsuppgifter. Digitaliseringen luckrar upp gränsen mellan fritid och arbete. På universitetet har forskarna frihet att arbeta var de vill när inte undervisning eller möten kräver att de är på plats.

Arbetsmiljöforskaren Roger Persson vid Institutionen för psykologi tror att de som jobbar mycket hemifrån på universitetet kan behöva vara mer på plats i framtiden.

– Våra arbetsuppgifter kräver allt mer samverkan, och samverkan i verkliga livet är ofta mer effektivt än att maila eller hålla koll på olika flöden i sociala media. Det är viktigt att lära känna varandra på jobbet, både för att trivas och för att få saker gjorda, säger han.

– Som forskare är det dock ovärderligt att man ibland får, eller tar sig, en vecka eller två med obruten tid för att väcka lusten och kreativiteten. Men om man ser sig själv som en resurs för sina kollegor så behövs man ofta på plats, säger Roger Persson.

Men det är inte alla som får arbeta hemma. Bland administrativ personal är det vanliga att man ska finnas på plats, men ofta finns inga klart uttalade regler för när och om man får arbeta hemma. Otydligheten riskerar leda till slitningar mellan kollegor med olika uppfattningar om var man bör utföra sitt arbete.

– Det som är bättre för den enskilde är inte alltid bättre för arbetsplatsen, menar Roger Persson. Det är viktigt kunna sticka in huvudet hos varandra och ställa en fråga eller att lösa en detalj i kafferummet

Gemensamma fikapauser har också visat sig höja både stämningen och effektiviteten på jobbet. Avspänt snack bygger relationer och föder idéer. En undersökning från 2010 på 800 personer visade att fikande hänger ihop med ålder, ju yngre du är desto färre fikapauser.

Men det är ett faktum att flexibilitet i tid och rum är en viktig faktor för att en arbetsplats ska anses attraktiv av yngre medarbetare. I projektet Ska du gå hem redan? som drivs av Mikael Ottosson och Calle Rosengren försöker man ta reda på hur gemensamma spelregler växer fram på kunskaps-intensiva tjänsteproducerande arbetsplatser. Forskarna menar att ny teknik kan utmana gamla maktordningar, genom att fokus förflyttas till vad man faktiskt åstadkommer på jobbet från hur många timmar man är synlig på kontoret. Mer om det i nästa LUM.

Text & foto: Jenny Loftrup