Naturvetenskap, Samverkan

Nytt råd ska ge kunskap om naturvetares arbetsmarknad

Naturvetare behöver tidigt i sin utbildning fundera över möjliga framtidsyrken och arbetsgivare behöver få bättre kunskap om vad naturvetare kan. Därför startar nu Naturvetenskapliga fakulteten ett arbetsmarknadsråd.

Arbetsmarknads­rådet ska ge arbets­givare bättre kun­skap om naturvetarnas styrkor och kompetenser. Samtidigt ska studenter och doktorander tidigt få information om olika karriärval och arbetsgivare. Foto: Johan Persson

Målet med arbetsmarknadsrådet är att underlätta studenters och doktoranders väg till ett yrkesliv utanför universitetet, genom att arbetsgivare får bättre kunskap om naturvetarnas styrkor och kompetenser. Samtidigt ska studenter och doktorander på ett tidigt stadium få upp ögonen för olika karriärval och arbetsgivare.

Många tror sig veta vad en civilingenjör är och kan arbeta med efter utbildningen. Färre har en klar och tydlig bild av vad naturvetare kan bidra med på arbetsmarknaden.

Den tydligaste karriärvägen för naturvetare har varit att fortsätta inom universitetet och forska. Men en stor grupp studenter och doktorander lämnar akademin efter utbildningen och får jobb inom såväl privat som offentlig sektor. Vilka dessa arbetsgivare är, vilka kompetenser de efterfrågar och vilka yrkesroller de erbjuder är inte självklart för alla. Att öka kontakterna mellan arbetsmarknadens aktörer och naturvetare blir en grundval för rådets arbete, som ännu är i sin linda.

– Vi diskuterar karriärvägledning och vilken roll Arbetsmarknadsrådet ska ha, säger Malin Olbe, arbetsmarknadskoordinator på Naturvetenskapliga fakulteten.

Men klart är att kontakterna med arbetslivet ska tas tidigt i utbildningen. Det kan exempelvis röra sig om praktik, men också om arbete i tvärvetenskapliga grupper som kan involvera representanter från näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att studenter och doktorander ska få testa sina kunskaper och se vad de vill jobba med.

Malin Olbe betonar naturvetarnas eget ansvar för att hitta ett jobb som motsvarar ens kompetens och som man trivs med. Att tänka till kring utbildningens inriktning är viktigt.

– Reflektion är ett nyckelord. Det gäller att tidigt i utbildningen faktiskt reflektera över yrkesval och karriär, säger hon.

Jan Olsson

Utbildningar ska vara användbara

Utbildningar ska vara användbara, det kräver Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Svenska lärosäten ska kunna beskriva och motivera hur de samverkar med aktörer för att säkerställa användbarheten. Enligt UKÄ ska studenter och doktorander ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

En inventering vid Naturvetenskapliga fakulteten visar på behovet av förbättringar på vissa institutioner. Det finns ”behov av att bygga upp kompetens och nätverk, att skapa strategier och att initiera aktiviteter som kan öka kopplingen mellan de naturvetenskapliga utbildningarna och arbetsmarknaden”, står att läsa i det beslut från i vintras då fakultetsstyrelsen beslutade inrätta ett arbetsmarknadsråd.