Forskning, Priser/utmärkelser

Nyutsedda hedersdoktorer 2014

Tre fakulteter har nu utsett sina hedersdoktorer; Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och Humanistiska fakulteten.

Naturvetenskapliga fakulteten har utsett två hedersdoktorer för 2014. Professor Nils Mårtensson vid Uppsala universitet får utmärkelsen dels för sitt personliga engagemang som forskare, dels för sina insatser med att driva framåt användningen och utvecklingen av synkrotronljusforskningen i Sverige.Framförallt får han utmärkelsen för det stora och utmanande arbete han gjort för MAX IV-laboratoriet i Lund, vilken kommer att bli världens bästa synkrotronljuskälla.

Den andra hedersdoktorn är professor Christina Moberg på KTH. Hon får utmärkelsen för sina insatser inom asymmetrisk katalys, ett forskningsområde av största betydelse när man ska tillverka molekyler med specifika egenskaper, exempelvis vid läkemedelstillverkning. Christina Moberg är en internationellt framstående forskare inom området. Hon har utvecklat en metod som gör att man vid tillverkningen av molekylerna slipper problemet med så kallade spegelbilder. Ett sorgligt exempel på en sådan variant är det läkemedel som orsakade neurosedynskandalen på 1960-talet. Därför är det av stort värde att tillverka molekyler med en metod som undviker att skadliga spegelbilder uppstår.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har utsett professor Christine Sylvester vid Political Science and Women’s Studies vid University of Connecticut i USA till hedersdoktor 2014. Hon var först ut med att anlägga ett feministiskt perspektiv på forskningen om internationella relationer. Hon är även ett namn inom fältet utvecklingsstudier. Hon inledde sin forskarkarriär i Zimbabwe, ett land som hon återvänt till många gånger och skrivit flera böcker om. Där gjorde hon sig känd för att arbeta med innovativa forskningsmetoder.

Ett annat av Christine Sylvesters forskningsfält är konstmuseers roll för internationella relationer. År 2010 kom hon till Sverige och innehade då den prestigefyllda professuren till Kerstin Hesselgrens minne vid Göteborgs universitet.Därefter arbetade hon som gästprofessor vid Lunds universitet under ett halvårs tid.

Humanistiska fakulteten har utsett tre hedersdoktorer för 2014.

Ebba Fischer är styrelseordförande i Crafoordska stiftelsen sedan 2008. Under hennes ordförandeskap har stiftelsen medverkat till att en professur i ämnet mänskliga rättigheter inrättats vid Humanistiska och teologiska fakulteterna i Lund. Stiftelsen stödjer fakulteternas nybygge vid Sölvegatan, byggnadskomplexet LUX, med inflyttning under 2014.

Ulla Lund Hansen är emeriterad lektor i arkeologi vid Saxo-institutet, Köpenhamns universitet. Hennes forskning om den romerska järnålderns materiella kultur och om kulturmöten under romersk tid är välkänd även utanför Danmark. Ulla Lund Hansens vetenskapliga gärning har skapat en stabil grund för den kronologi som lundaarkeologerna tillämpar, och den har betytt mycket för de lundensiska kollegernas tolkningar av handel, hantverk, migration och makt under det första årtusendet e. Kr. i Skandinavien och det kontinentala Europa.

Marga Reis är honorärprofessor vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Marga Reis forskning uppvisar en imponerande bredd som sträcker sig från den historiska språkvetenskapen över grammatikens kärnområden ända fram till den s.k. pragmatiken. Språkforskningen vid Lunds universitet har under en följd av år haft stor glädje av samarbetet med Marga Reis. Tillsammans med lundaprofessorn Inger Rosengren ledde hon det svensk-tyska samarbetet Sprache und Pragmatik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *