Event, Samverkan, Teologi

Påvebesöket fördjupar diskussionen om religion

. Påve Franciskus har ett otroligt medialt genomslag. Han har också stor betydelse för hur vi förstår religion och hur religion fungerar i både religiösa och sekulära sammanhang.
Det säger Johanna Gustafsson Lundberg, ställföreträdande prefekt på Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, som håller en öppen seminarieserie veckan innan påvens besök i slutet av oktober.

Johanna G Lundberg 4

Johanna Gustafsson Lundberg vid Maria­skulpturen som konstnären Lena Lervik gjort och som finns vid Domkyrkan. Foto: Susanne Ewert

Påven kommer till Lund för att högtidlighålla reformationsminnet. Lutherska världsförbundet och Vatikanen firar tillsammans att det är 500 år sedan reformationen startade med att Luther spikade upp sina 95 teser.

I 50 år har det funnits en ekumenisk dialog mellan katoliker och lutheraner och den har varit så pass framgångsrik att man nu har nått fram till en gemensam förståelse av reformationen.

– Att påven deltar i högtidlighållandet av reformationsminnet är en viktig markering att det börjar stå klart för båda parter att 1500-talets strid är över. I dialogen har det blivit alltmer tydligt att det som förenar är större än det som skiljer, säger Johanna Gustafsson Lundberg.

Men varför hålls jubileet just i Lund?

– Lutherska världsförbundet grundades 1947 i Lund av biskopen i Lund Anders Nygren vilket säkert är en stark anledning till varför det förläggs i Lund.  Lund har dessutom väldigt länge varit ett starkt centrum i norra Europa för både lutheraner och katoliker.

Varför startade denna dialog mellan lutheraner och katolska kyrkan?

– Dialogen startade 1967 i anslutning till Andra vatikankonciliet. En av anledningarna till att den kom igång då var att man menade att förutsättningarna för en mer aktiv dialog hade förändrats, bland annat på så vis att de traditionella kontroversfrågorna ansågs ha kommit i nytt ljus på grund av nyvunna insikter inom naturvetenskap, historievetenskap och bibelvetenskap.

Vilken roll har medierna för vår bild av påven och religion?

– Påve Franciskus har ett otroligt medialt genomslag. De mediala bilderna av påven spiller också över på hur vi i en vidare bemärkelse tänker kring religion i dag. Vad är det att vara religiös i dagens samhälle och hur ser vi på religion? Påvebesöket ger oss möjlighet att diskutera hur religion framstår i dagstidningar och media generellt. Religion precis som idéer om till exempel kön är otroligt trögflytande tankefigurer och i dagens skola har det i undersökningar visat sig att även lärare förmedlar bilden av religion som något udda och annorlunda. Vi ser därför påvens besök som en plattform för en fördjupad diskussion om religion.

Vad betyder påvens besök för Centrum för teologi och religionsvetenskap?

– Det gemensamma högtidlighållandet av reformationsminnet är en unik historisk händelse, vilket gör besöket högst religionsvetenskapligt intressant. Därför anordnar vi den öppna seminarieserien ”Påven Franciskus: tro – politik – reformationen” veckan innan, som ramar in påvebesöket och anledningen till att han kommer till Lund.

Gisela Lindberg