Forskning, Samhällsvetenskap

Peppande kolleger kompenserar en stressad chef

Stressade chefer är mindre lyhörda och har sämre empati. Detta får så klart konsekvenser för medarbetarna. Men medarbetare kan bli bättre på att stötta varandra.
Det menar psykologen Tomas Jungert, som i sin forskning visat att dialogövningar medarbetare emellan kan ge mycket goda effekter på tillfredsställelse och arbetsmotivation.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphoto.

– Jag tror att många som är utbrända har blivit det eftersom de inte känner stöd från sina chefer. Om de då istället kan få stöd från sin arbetsgrupp så kan medarbetarna ändå få en högre grad av arbetsmotivation, säger Tomas Jungert.

Han har utvärderat en metod som i korthet går ut på att i en strukturerad dialog reflektera och ge sin syn på teamet, på sig själv och på kollegorna vad gäller olika arbets-beteenden. En del av metoden är ett spelmoment som gör att alla kommer till tals och lyssnar till varandras olika perspektiv. Som utgångspunkt använder man sig av ett antal kort med olika egenskaper nedtecknade, exempelvis punktlighet, kreativitet, tydlighet etc. Sedan får alla i gruppen skatta varandra kring adjektivet.

– Övningen leder till att man tränas i att ge varandra återkoppling, vilket i tur leder till ökad samhörighetskänsla, känsla av kompetens och ökad tillfredsställelse på jobbet, säger Tomas Jungert och berättar att skillnaden mellan de arbetsgrupper som tränades genom dialogövningar och de som inte tränades var signifikant.

Tomas Jungert har utvärderat en metod för strukturerad återkoppling kollegor emellan, som visade sig vara mycket effektiv för att öka samhörighet och arbetsmotivation.

För att värdera medarbetarnas välmående använder sig Tomas Jungert av en etablerad teori inom psykologin – Self Determination Theory – SDT. Enligt den leder autonomi, känsla av kompetens och samhörighet till välbefinnande och motivation.

– Psykologer skiljer på inre och yttre motivation; både gruppövningar och en stödjande och uppmuntrande chef kan förbättra den inre motivationen. Löner stärker den yttre. Vi vet sedan tidigare att inre motivation ger bättre resultat än yttre när det gäller såväl välmående som förändrat beteende, säger Tomas Jungert som menar att det idag läggs alldeles för stort fokus på chefen och ledaren.

Tomas Jungert menar att dialogövningar varken behöver vara särskilt komplicerade eller ta särskilt mycket tid i anspråk.

– Om någon anställd tränas i att hålla dia-log-övningarna kan det räcka med att man sätter av en kvart i veckan för att det ska ge goda resultat på gruppens motivation och känsla av samhörighet.

Text & foto: Ulrika Oredsson

Dialogövningar

Medarbetare som tränades i dialogövningar upplevde:

• Ökad samhörighet med gruppen

• Ökad inre arbetsmotivation

• Ökad kompetens vad gäller att skapa bra arbetsmål och göra ett bra jobb

• Ökad känsla av autonomi

Studien utfördes på 150 anställda inom olika branscher. Den är publicerad i tidskriften Applied Psychology. http://rdcu.be/wG0H