Administration, Allmänt

Prefekter vill öka samordningen kring centrala förfrågningar

Ett sätt att minska den administrativa arbetsbördan för prefekter skulle kunna vara en ökad tydlighet kring allt det som skickas ut centralt. Det framkommer som ett önskemål vid en intervjuundersökning om hur prefekterna upplever det administrativa centrala stödet. Nu görs en översyn av alla förfrågningar som skickas ut med en förhoppning om enklare hantering för institutionerna.

– Det kan vara allt från remisser till insamling av olika uppgifter, säger Karin Ekborg-Persson, avdelningschef för Utveckling och en av dem som gjort undersökningen.

Upprinnelsen till undersökningen är synpunkter från prefekter om att administrationen blir allt tyngre. Intervjuer gjordes med 23 prefekter som representerade alla fakulteter och olika typer av institutioner. De visade att prefekterna i stort sett är nöjda med särskilt det lokala administrativa stödet.

Många upplever personalfrågor som mest betungande och de önskar stöd inom alla typer av HR-frågor, inte minst inom arbetsmiljörelaterade frågor.

– Stödet i personalfrågor är ett område som kommer att diskuteras vidare. Här pågår också redan flera projekt som ska resultera i ett bättre stöd, säger Karin Ekborg-Persson.

Vidare efterlyser prefekterna tydligare kontaktvägar inom den centrala förvaltningen. Idag kan det vara svårt att veta vem som sköter vad. Just nu tas det fram en mer lättillgänglig verksamhetsplan för förvaltningen som också kan användas för att tydliggöra stödet från förvaltningen till institutionerna.

Prefekterna önskar även bättre kommunikation vid förändringar, gärna en tid innan dessa ska äga rum.

Maria Lindh