Priser/utmärkelser

Priser & Utmärkelser

Under oktober och november har bland annat dessa priser och anslag delats ut till lundaforskare.

MEDALJ. Medicinska fakultetens silver-medalj tilldelas professor emeritus Nils–Otto Sjöberg för hans engagemang för fakulteten och dess forskning och utbildning inom medicin och hälsa.

MEDICINANSLAG. Alexander Pietras, forskare vid Institutionen för laboratoriemedicin, har utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016, och får ett forskningsanslag på 8 miljoner kronor under fem års tid.

EVOLUTIONSANSLAG. Erik Svensson, professor vid Biologiska institutionen, får 50.000 euro under fem år av European Society for Evolutionary Biology. Pengarna får han för att bygga ett internationellt nätverk för doktorander och postdocs som är intresserade av att utveckla teori och empiri i gränslandet mellan två fält, evolution av könsskillnader och lokala anpassningar.

KEMIMILJONER. Sara Snogerup Linse, Peter Jönsson, Ulf Olsson, Emma Sparr och Daniel Topgaard samtliga vid Kemiska institutionen, får drygt 30 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna ska användas i ett projekt som undersöker hur fetter dras med när proteiner aggregerar.

ALPINPROJEKTSTÖD. Margareta Johansson, forskningskoordinator vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, får 10 miljoner euro av EU:s ramprogram Horisont 2020. Pengarna går till infrastrukturprojektet INTERACT som syftar till att tillgängliggöra data från drygt 75 forskningsstationer i Arktis samt närliggande högalpina områden. Projektet pågår under fyra år.

FORMASANSLAG. Caroline Isaksson och Katarina Hedlund, båda vid Biologiska institutionen, har fått cirka 10 miljoner kronor vardera av Formas. Pengarna går till projekten ”Urban fågelekologi” och ”Naturbaserade lösningar för urbana utmaningar”.

ARKEOLOGSTIPENDIER. Arkeologerna Erika Rosengren och Helene Wilhelmsson får 50.000 kronor vardera ur Anders Althins Stiftelse. Erika Rosengren för sin forskning om de stora köttdjurens försvinnande och Helene Wilhelmson för sitt material om skeletten från Sankt Jakobs medeltida kyrkogård i Lund.

Miljonregn från Vetenskapsrådet

Lunds universitet får drygt 433 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Mest får Natur och teknik med 179 489.000 kronor, vilket placerar LU på andra plats bland landets lärosäten. Även Medicin och hälsa hamnar på andra plats med 161.300 000 kronor. Humaniora och samhälle får 71.901.000 kronor, konstnärliga ämnen 4.800.000 kronor samt att 16.291.000 går till utvecklingsforskning – det sistnämnda området toppar LU bland bidragsmottagarna.

VR gör också en forskningssatsning med sikte på de globala målen för hållbar utveckling. Tre av tio beviljade projekt går till LU-forskare:

Professor Lennart Olsson vid LUCSUS  får 5.585.000 miljoner kronor för  ”Utveckling och upptag av multifunktionella perenna odlingssystem för ökad hållbarhet och resiliens”.

Universitetslektor Johannes Rousk vid Biologiska institutionen, MEMEG, får 5.521.000 miljoner kronor för ”Markmikro-organismernas uthållighet och resiliens mot klimatförändrings-inducerad torka i Etiopien”.

Professor Benjamin Smith vid naturgeografi och ekosystemvetenskap får 5.185.000 miljoner kronor för ”Skogsrestaurering och effekter på vattenresurser för smart jordbruk: en fallstudie av Kambodja (FRAWASA)”.