Administration, Samverkan

Skärpta uppdrag och ommöblering föreslås i utredning om samverkan

En sektion med en mycket central roll för hela universitetet!
Så beskriver vicerektor Bo Ahrén sektionen Forskning, Samverkan, Innovation, FSI. Och i den utredning han nyligen presen terat skärps och tydliggörs uppdragen samtidigt som vissa ommöbleringar görs inom sektionen.

Bo Ahrén, professor och vicerektor för Lunds universitet.

Bo Ahrén, professor och vicerektor för Lunds universitet. Foto: Gunnar Menander

– Får man inga tydliga uppdrag så skapar medarbetarna sina egna, säger Bo Ahrén, och betonar att utredningen inte är att se som kritik mot dåligt utfört arbete. Tvärtom säger han sig vara imponerad av den kompetens han stött på under utredningstiden som startade i våras.

Idag består sektionen av fem avdelningar: Donatorrelationer, Forskningsservice, Samverkan, LU Innovation System och LU Open.

Den största förändringen i förslaget är att LU Open upphör. Idag är många externfinansierade forskningsprojekt från främst LTH förlagda dit, och dessa bör flyttas till den fakultet de hör, alternativt till USV (universitetets särskilda verksamheter) om de är tvärvetenskapliga. Bo Ahrén ser projektflytten som en öppning av universitetet eftersom han menar att projekten blir synligare på fakulteterna. En nackdel för finansiärerna kan dock vara att de måste betala OH-kostnader – vilket de slipper idag eftersom det regelverket inte gäller universitetsförvaltningen.

Inom LU Open arbetar man idag också med studentinnovationer och det uppdraget föreslås flytta till LU Innovation System, vilket innebär att innovationsstödet för både forskare och studenter samlas inom en avdelning. Bo Ahrén är angelägen om att ta tillvara den kompetens inom LU Open som handlar om att initiera projekt, och den flyttas till avdelningen Samverkan. Idag arbetar cirka 16 personer inom LU Open och de flesta är projektfinansierade (85 procent) och följer med projekten. Att flytta över dem till fakulteterna menar Bo Ahrén blir ett digert arbete. Den finansiering av LU Open som kommer från rektors strategiska medel (15 procent) upphör dock i och med utgången av 2015 enligt tidigare beslut.

När det i övrigt gäller LU Innovation System föreslås en mindre sänkning av ram-anslaget liksom ett namnbyte till LU Innovation. Utredaren tycker att med den dimensionering som avdelningen nu har så borde fler idéer därigenom kunna löpa ända fram till innovationer.

Donatorrelationer har börjat finna sin form, tycker utredaren, och menar att man tagit till sig tidigare synpunkter om att ha varit för inriktad på donationer till medicin och särskilt cancer. Man har breddat sig, men här finns dock en viss ytterligare förbättringspotential som har att göra med förankring och samarbete med fakulteterna. Donatorrelationer föreslås inte få minskad ramfinansiering, men efter 350-årsjubileet upphör kampanjbidraget som idag finansierar fem av avdelningens tio anställda. Till Donatorrelationer föreslår Bo Ahrén att en ”advisory board”, en rådgivande kommitté, ska knytas.

Avdelningen Samverkan arbetar med kontakter med det omgivande samhället genom bland annat LU Kontakt, och ansvarar för deltagande i universitetsövergripande arrangemang som Almedalsveckan och Bok- och biblioteksmässan. Avdelningen föreslås få en liten förstärkning från ramanslaget och som nämnts, överta kompetensen kring att initiera och generera projekt från LU Open. Idag finns också forskningskommunikation inom avdelningen – en funktion som föreslås överföras till sektionen Kommunikation.

Forskningsservice får också en liten förstärkning från ramanslaget eftersom utredaren kommit fram till att man där är underdimensionerad i förhållande till sin arbetsbörda. Avdelningen är väl förankrad och uppskattad bland fakulteterna. Bo Ahrén föreslår också att ett etiskt råd inrättas som administreras av Forskningsservice.

Utredningen lägger stor vikt vid kravprofilen på den nya sektionschefen som efterträder Klas Malmqvist som ska gå i pension.

– Sektionschefen bör ha mycket god kännedom om hur universitetet fungerar, ha en egen forskarbakgrund och vara en god chef, säger Bo Ahrén.

Andra krav är omvärldskunskap och en analytisk förmåga för att kunna bedöma hur förändringar i omvärlden påverkar forsknings- och innovationsområdet.

Sektionschefen ska också kunna ena sin sektion som Bo Ahrén hoppas även lokalmässigt kan samordna sig. Chefen ska också vara duktig på att förankra sektionens verksamhet och tillvarata fakultetsledningars och universitetsledningens intressen.

Under sektionschefen föreslås en administrativ enhet med en sekreterare, någon som har hand om personal och ekonomi samt viss kommunikationskompetens.

Någon direkt personalminskning handlar det inte om i utredningen. Men sektionen måste likt andra verksamheter inom förvaltningen vara med och bidra till det sparbeting på cirka tio miljoner kronor som förvaltningschefen aviserat. Med Bo Ahréns förslag krymps det totala ramanslaget till sektionen på 33 miljoner med tre miljoner till 30 miljoner.

– Man brukar räkna med att en anställd kostar en miljon, så i så fall kan det handla om en minskning av tre personer, säger han.

Nu ska avdelningarna göra konsekvensanalyser av förslaget som ska beslutas av förvaltningschefen. Bo Ahrén hoppas att ett beslut kan tas i december, men att rekryteringen av en ny sektionschef kan komma igång snarast.

Om förslaget går igenom så kan den nya organisationen av sektionen börja gälla fram emot våren 2016.

Text: Maria Lindh

KOMMENTARER: 

Patrik RydénPatrik Rydén – biträdande avdelningschef  LU Open

– Det är så klart upp till ledningen att bestämma hur man vill organisera sig. Men det är viktigt att funktionerna som vi har lyft inom LU Open bevaras och tas tillvara. Vi har ju också många duktiga medarbetare som är bra på att sy ihop stora konsortier mellan näringsliv och akademi. De är även bra på projektansökningar till områden som finansieras av t.ex. regionala fondmedel. Vi hoppas att den servicen till forskarna kan fortsätta. Sen uppskattas våra studentaktiviteter mycket – inte minst den öppna mötesyta som Black Pearl utgör. Vi får se nu vad konsekvensanalysen visar och hur vår verksamhet kan tas om hand.

Debatt i Lund 22 april 2010. Den första i en serie debatter mellan lundaforskare, gäster och allmänhet på Café Athen på Akademiska föreningen. Britta Collberg och Lisa Thelin till vänster.

Lisa Thelin – avdelningschef för Samverkan, biträdande sektionschef 

– Det är lite för tidigt att uttala sig, men det är i alla fall positivt att vi nu får ett uppdrag. När det sedan gäller själva förslagen så får vi se hur det blir med lösningar och resurstilldelning.

 

Ulrika NilssonUlrika Nilsson – avdelningschef för Donatorrelationer

– Rent generellt tycker jag att det är naturligt och bra att en ny ledning belyser verksamheten och ser till att den är optimal. Vi hoppas att de förändringar som nu kommer att ske leder till ett ökat samarbete inom sektionen. Förslagen i den nu aktuella utredningen får sannolikt enbart marginell påverkan på avdelningen Donatorrelationer.

– Gällande kampanjbidraget hoppas jag att förslaget om att dra in det efter jubileet kommer att omvärderas och att resultatet av det arbete som möjliggjorts genom bidraget utvärderas när den tiden är inne – en utvärdering som kan visa om vi har förflyttat oss framåt och om vi fortsätter att hålla rätt kurs.

Linus Wiebe, innovationsdirektör på Lunds universitet från den 1 februari 2012

Linus Wiebe – avdelningschef LU Innovation System

– Det är positivt att man förtydligar uppdraget och samlar innovationsstödet för både forskare och studenter på ett ställe. Namnbytet känns inte som en så stor fråga – namnet LU Innovation är mer i enlighet med hur det ser ut på andra lärosäten.

– När det gäller flödet av innovationsidéer når vi idag inte upp till den stora potential som finns inom LU. Vi behöver bli bättre på det vi gör och fakulteterna måste hjälpa till att stödja de av sina forskare som vill arbeta med nyttiggörande och innovation. Det måste också frigöras tid och resurser för dem – det är ingen fråga som vi äger utan en kultur som på vissa ställen behöver förändras.

– Vi föreslås få ett minskat ramanslag och det är klart att det är en utmaning att utföra vårt uppdrag fullt ut med mindre pengar. Men det finns ett sparbeting och vi får försöka se till att det minskade anslaget inte drabbar hur vi stödjer våra forskare eller studenter.

 

Anneli WiklanderAnneli Wiklander – avdelningschef för Forskningsservice

– Det är roligt att vi får beröm och ett erkännande för det arbete vi lägger ned. Men nu ska vi göra en konsekvensanalys och jag vill inte föregå den med kommentarer redan nu.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *