Administration, Forskning, Samverkan, Utbildning

Universitetet tar fram en Asienstrategi

– Universitetet har redan en mängd avtal och pågående samarbeten med länder i Asien. Nu ska vi göra en kartläggning för att bättre samordna det som pågår och även kunna göra strategiska prioriteringar, berättar Kina-forskaren Marina Svensson som ska leda projektet.

Till sin hjälp har hon en projektgrupp med representanter från olika fakulteter och universitetets sektion för externa relationer. Under våren skickar gruppen ut en enkät till alla anställda för att få en bild av vilka partners och samarbeten inom forskning och utbildning som finns med Asien. Man hoppas på stort gensvar och att intresserade också kontaktar projektgruppen med tankar och idéer.

En första kartläggning ska vara klar till sommaren då en större referensgrupp ska ge feedback på kartläggningen inför den mer strategiska diskussion som ska ske under hösten. Olika enheters roller, inriktning på samarbeten och eventuella prioriteringar kommer att diskuteras innan rapporten blir klar i januari 2017. Under arbetets gång kommer man också att ha flera öppna möten för intresserade.

Det är mot bakgrund av internationaliseringen och Asiens växande betydelse som universitetet har beslutat att ta fram en Asienstrategi. Uppdragsgivare är prorektor Eva Wiberg, ansvarig för internationaliseringsfrågor. Hela projektet är samtidigt del av det större arbete som pågår kring universitetets nya strategiska plan.

Britta Collberg