Administration, Allmänt

Universitetshuset blir besökscentrum istället för Kungshuset

Mitt i projekteringen av Kungshuset till besökscentrum blev fuktproblemen i Universitetshuset värre och planerna kastades om. Nu är det Universitetshuset som ska bli besökscentrum och den centrala ledningen med rektor och stabsfunktioner flyttar till Kungshuset.

Rektor Torbjörn von Schantz flyttar från Universitetshuset och låter det bli besökscentrum. Foto: Gunnar Menander

Projekteringen av Kungshuset till besökscentrum inleddes i mitten av 2016 och tanken var att renoveringen, om- och tillbyggnaden av huset skulle sätta igång hösten 2018. Men parallellt konstaterades fuktskador i Universitetshuset. Förvaltningschef Susanne Kristensson som ansvarar för huset och dess personal menar att huset måste saneras och tömmas på folk under tiden. Med både Universitetshuset och Kungshuset tomma och under renovering såg man möjligheten att ompröva tidigare beslut om besökscentrum. Vilket av husen passar bäst som besökscentrum och vilket är lämpligast som administrationsbyggnad? Efter många lokalmöten och slutligen en workshop i januari då alla för- och nackdelar med husen stöttes och blöttes, kom rektor fram till att Universitetshuset är det som passar bäst som nav för ett besökscentrum, men att båda husen ska vara tillgängliga för allmänheten.

Till fördelarna med Universitetshuset hör att det är rymligare och att många besökare redan idag söker sig dit i hopp om mer information. Där finns gott om plats för informationsdisk och shop och man ser också möjligheten att skapa fler studieplatser där än i Kungshuset. Sammantaget – menar rektor – ger Universitetshuset större utvecklingsmöjligheter för ett besökscentrum med exempelvis utrymmen på tredje våningen för utställningar ur universitetets konstsamling samt på andra våningen en utställning om Helgo Zettervalls arkitektur och husets historia.

I besökscentrumet ska det också finnas en utställning om universitetets historia. Kungshuset var från 1688 till 1882 då Universitetshuset invigdes, centrum för det mesta av universitetets verksamhet. Genom att man nu flyttar utställningen från Kungshuset till Universitetshuset förlorar man möjligheten att uppleva den tidiga historien på plats. Flytten medför att den historiska utställningen måste arbetas om. I Universitetshuset placeras den i södra flygeln i entréplanet, samt till vissa delar i Pelarsalen. En mindre utställning om Kungshusets historia och personerna som verkat där är dock tänkt att placeras på entréplanet i Kungshuset.

Kungshuset. Foto: Petra Francke

Båda husen har stort symbolvärde och behöver göras mer tillgängliga för allmänheten menar rektor. Ett studentguideprojekt kommer att inledas och guidade turer kommer att ske i aulan och på utställningarna i både Universitetshuset och Kungshuset. Carolinasalen i Kungshuset kommer att vara bokningsbar för möten, konferenser och mingel.

Konsistorierummet, rektors och förvaltningschefens rum kommer att finnas kvar på samma plats som idag i Universitetshuset, men ges en bredare användning, bland annat som officiella mötesrum.

När Universitetshuset nu blir besökscentrum går man delvis tillbaka till hur det var förr. Universitetets historiskt bevandrade arkivarie Fredrik Tersmeden berättar att både Historiska museet och Antikmuseet var inrymt i Pelarsalen och att det var undervisningslokaler på andra våningen och utställningsverksamhet på tredje. Administrationen med universitetsledningen har dock alltid funnits på bottenvåningen.

Fredrik Tersmeden. Foto: Mikael Risedal.

– Det känns lite konstigt att rektor och ledningen inte ska sitta i det hus som är avsett för dem. Men visst är det roligt om Universitetshuset blir mer öppet för alla, men synd att det blir på bekostnad av den universitetshistoriska utställningen, säger Fredrik Tersmeden som varit med och projekterat den för Kungshuset.

Nu får Kungshuset omprojekteras för sitt nya ändamål och tidsplanen för renoveringen blir försenad. Inte heller är det (i skrivande stund) klart när fuktsaneringen av Universitetshuset kan starta. Man letar just nu intensivt efter evakueringslokaler för husets medarbetare och så snart huset är tömt är Statens fastighetsverk berett att starta saneringen. I och med att huset nu också ska anpassas för besöksverksamheten så kommer projektet att bli dyrare.

Maria Lindh