Allmänt

Vägen tillbaka: – Problem vid ständiga chefsbyten

Ständiga byten av chefer och det kollegiala ledarskapet är de stora utmaningarna med rehabiliteringar på LU.
Det menar Anne Link, chef för Företagshälsovården.

Chefer bör få mer HR-stöd, menar Anne Link.

Våren 2016 ökade pressen på arbetsgivarna att reglera stress, överbelastning och mobbning på jobbet, då arbetsmiljölagen skärptes. Ansvar för rehabiliteringsprocessen ligger alltid hos den som är chef. Anne Link menar att rehabiliteringen ofta fungerar bra på LU, men att det finns inbyggda kulturella problem.

– Ute i den akademiska världen vill man inte styra sina medarbetare, och det är ofta det som måste göras, särskilt när en medarbetare är på gränsen och inte orkar mer. Vi uppmanar ofta till tydligare styrning vid rehabiliteringar.

För att klara av att följa den nya lagen har LU genom Företagshälsovården och sektionen Personal tagit fram mallar för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska skötas, bland annat vid rehabilitering.

– Det finns bra tydliga verktyg på nätet som chefer kan använda, bland annat en tidsaxel att följa vid sjukskrivning. Jag tycker att kompetensen har ökat sedan LU fick sin internt beskrivna rehabprocess.

Både facket och Företagshälsovården menar att det är viktigt att cheferna tar mer stöd av personalsamordnarna, som har mer erfarenhet av rehabilitering. Anne Link lyfter också att det är avgörande hur många medarbetare som man har ansvar för. Tio till femton är idealet, men på LU finns det chefer som har ansvar för upp till hundra medarbetare. Då behöver uppgifterna delegeras, även om ansvaret alltid ligger hos den högsta chefen.

– Cheferna måste ha en närmare kontakt för att kunna vara proaktiva. Att arbeta förebyggande är det bästa, att upptäcka tidiga tecken på stress och använda sig av omtankesamtal till exempel.

Det finns en frivillig rehabiliteringskurs för chefer. Men Anne Link menar också att prefekterna har så många saker på sitt bord att rehabilitering inte är något man sätter sig in i förrän sjukskrivningen är ett faktum.

–  Vi skulle behöva bli bättre på att nå och utbilda cheferna, men det är svårt att ens få veta vilka alla LU-chefer är, bara inom en del av Medicinska fakulteten finns över 100 forskargrupper med varsin ledare…

Text & foto: Jenny Loftrup

Företagshälsovården vid LU

Företagshälsovården är en oberoende expertresurs och gör den medicinska bedömningen av arbetsförmåga vid arbetsrelaterad problematik. Företagshälsovården ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Företagshälsovården har sekretess och får inte berätta vad medarbetaren sagt vid samtal. Om både arbetsgivaren och medarbetaren vill ha stöd från från Företagshälsovården, så får de varsin representant vid rehabmöten.

Läs resten av artiklarna i temat om ”Vägen tillbaka till jobbet”