Kungshuset: Svar till ”Tvärvetenskapen hotas” från studentrepresentanter

Till avsändarna av den insändare som menar att det varken fanns själ eller skäl när fakultetsstyrelsen för Humaniora och Teologi fattade beslut om att filosofiska institutionen ska flytta till LUX – vill vi som studeranderepresentanter i fakultetsstyrelsen framhäva att detta inte är fallet.

Kungshuset är i sin nuvarande form otjänligt som offentlig byggnad, verksamhet får endast bedrivas med dispens och en genomgripande renovering av lokalerna är nödvändig. Filosofiska institutionens nuvarande verksamhet, kombinerat med de krav vi som studeranderepresentanter ställer på närhet till lärare och studieplatser, får inte plats i Kungshuset efter renovering.

Avsändarna till insändaren lyfter att Kungshuset som symbolvärde är viktigt för Lunds universitet. Vi vill dock framhäva att byggnationen av LUX i sig är av ett viktigt symbolvärde. De ämnen som studeras vid humanistisk och teologisk fakultet har länge varit underprioriterade, ibland ifrågasatta och ofta nedvärderade som mindre viktiga och nyttiga. Symptomen på detta är underfinansiering av våra utbildningar och en förlegad syn på humaniora och teologi som ämnen som inte tillhör ett modernt tekniksamhälle. LUX innebär en konkret satsning där moderna labbmiljöer och lärosalar med funktionell utrustning är ett uttryck för att humaniora och teologi hör framtiden till med lika stora behov av fungerande och stimulerande studiemiljöer som andra ämnen.

Avsändarna skriver också om den lyckade kombinationen mellan filosofi och kognitionsvetenskap. Detta är inte en koppling som kommer att brytas med ett byte av lokal. Däremot kommer en flytt möjliggöra fler mötesytor för de studenter som läser inom samma fakultet och ofta berörs av samma studievillkor.

Det viktigaste vi vill lyfta fram är dock att Kungshuset i sin nuvarande form ej är tillgängligt för alla studenter. Att en byggnad är tillgänglig för alla måste vara ett grundläggande krav för att den skall anses lämplig för undervisning. Med byggandet av LUX kommer HT-campus i Lund anpassas efter grundläggande krav på tillgänglighet för alla studenter.

Clara Lundblad, studeranderepresentant i fakultetsstyrelsen för Humaniora och Teologi

Hannah Maria Skoglund, studeranderepresentant i fakultetsstyrelsen för Humaniora och Teologi, f.d filosofistudent.