Forskning, Naturvetenskap, Samverkan

Naturgeograf tog konsten till hjälp

Det brinner på bergsluttningarna. I byn nedanför pågår full aktivitet; kvinnor och män som arbetar på fält, fiskar i floden och driver boskap längs den gräsbevuxna våtmarken.
Tavlan tog fyra dagar att måla under ett fältarbete i Tanzania.

Afrikansk by 1. LITEN

Naturgeografen Emma Li Johansson har låtit bybor i Tanzania måla hur livet i deras byar har påverkats sedan företag börjat bedriva storskaligt jordbruk där. De har även fått måla hur de vill att byn ska se ut i framtiden.

Naturgeografen Emma Li Johansson har i sin forskning intresserat sig för land grabbing (se faktaruta på nästa sida) och under sitt senaste fältarbete i Tanzania besökte hon fem olika byar i Kilomberodalen. I den ena byn Mkangawalo har det amerikansk/brittiska företaget Kilombero Plantations Limited (KPL) köpt upp stora markområden i och omkring byn. Idag är företagets risodlingar i full produktion.

Kilomberodalen i sydvästra Tanzania är rik på naturresurser. Här finns bördig mark, gott om skog och rikligt med vatten. Området har på senare år lockat till sig utländska företag som fått långvariga kontrakt att bruka marken (ofta upp till 99 år), dvs. land grabbing.

Emma Johansson Li

Emma Li Johansson med bybor i Tanzania.

– Från lokalbefolkningen i Mkangawalo fick jag ofta höra berättelser om den negativa utvecklingen. De var missnöjda med att vissa vägar är avstängda för allmänheten, och att tillgången på vatten, mark och material från skogen blivit sämre, säger Emma Li Johansson.

Hon gjorde ett stort antal intervjuer med dem som bor i Mkangawalo. För att visualisera berättelserna tog hon konsten till hjälp. Sex personer från byn fick i uppdrag att måla tavlor som skulle beskriva byns utveckling. -Tillsammans med konstnären Josef Mwalyombo ledde Emma Li Johansson arbetet med att färdigställa tavlorna.

– I gruppen fanns fiskare, bönder och boskapsskötare. Både män och kvinnor. För varje tavla krävdes mycket arbete. Vi hade långa diskussioner om hur de såg på utvecklingen innan vi kunde börja måla tavlorna, berättar Emma Li Johansson.

För att skildra byns utveckling målades tre tavlor. En tavla som beskriver hur det ser ut idag. En tavla hur det såg ut i byn innan företaget kom dit. Och ytterligare en tavla som beskriver hur deltagarna, byborna, vill att det ska bli i framtiden.

– Det är målarna själva som bestämmer hur de vill skildra utvecklingen, säger Emma Li Johansson. Det är deras syn på utvecklingen som avspeglar sig i tavlorna.

Det som var mest intressant, tycker Emma Li Johansson, är hur ”framtidstavlan” blev. Företaget var kvar på målningen. Husen var moderna, gatorna asfalterade och naturen hade återhämtat sig genom naturskyddsåtgärder.

– Särskilt de unga är positiva till att företaget ska finnas kvar i byn. De ser företaget som en möjlighet. Men de vill bli mer delaktiga och ha bättre anställningsvillkor.

Emma Li Johansson menar att metoden gett henne en djupare förståelse för hur människor upplever landskaps- och samhällsförändringar. Under arbetet med tavlorna kom människor spontant förbi och la till historier som saknades och förklarade hur saker hänger ihop.

– Och nu med de färdiga tavlorna har jag ett material som jag kan visa upp både inom och utanför den akademiska bubblan, säger Emma Li Johansson.

Johan Nyman

Fotnot:  Den 17 september kl 15.30 är det vernissage med originalmålningarna på Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (Geocentrum 2, Sölvegatan 12, Lund). Kl 17 håller Emma Li Johansson en föreläsning om fältarbetet i Tanzania. Efter vernissagen hänger kopior uppe till 16 oktober.

FAKTA – vad är land grabbing? 

Land grabbing är ett globalt fenomen där inhemska och trans-nationella aktörer arrenderar eller köper upp mark för storskaligt jordbruk. Detta sker främst i världens ekonomiskt fattiga länder, och Afrika är den kontinent där mest mark har tagits i anspråk (för tillfället motsvarande Laos yta) för trädplantage och biobränslegrödor, men även för att odla matgrödor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *